Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 1/2001
ze dne 5. listopadu 2001
o odpadech

(o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města)

Zastupitelstvo města vydává podle ustanovení § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Základní ustanovení

Touto vyhláškou se na katastrálním území města stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. II

Vymezení základních pojmů (z definice zákona a navazujících předpisů)

1. Odpad (§ 3, příloha č. 1 zákona) - odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit

2. Komunální odpad (§ 4 zákona a vyhláška, kterou se stanovuje Katalog odpadů dle § 5 zákona, dále jen Katalog) - veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou stavebního odpadu (viz Katalog) a odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

3. Nebezpečný odpad (§ 4 zákona, Seznam nebezpečných odpadů, příloha č. 2 zákona) - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise k zákonu a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona

4. Využití odpadů (§ 4 zákona, příloha č. 3 zákona)

 1. materiálové - využití látkových vlastností odpadů (aplikace do zemědělské půdy je možná, jen pokud by se tím zlepšily její fyzikální, biologické a chemické vlastnosti, viz § 3 odst.1 zák. č. 334/1992, o ochraně zemědělského a půdního fondu),
 2. energetické využití odpadů jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu (v zařízeních ke spalování paliv se nesmí spalovat jiná paliva než určená výrobcem zařízení, viz § 6 odst. 4 zák. č. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší)

5. Původce odpadů (§ 4 zákona) - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, město se současně stane vlastníkem těchto odpadů

Čl. III

Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady (z definice zákona)

 1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti (§ 10 odst. 1zákona).
 2. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí (§ 12 odst. 1 zákona).
 3. Každý je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Oprávněnou osobou pro komunální odpad je osoba pověřená městem /§ 16 odst.1 písm. c), § 17 zákona/.

Čl. IV

Vymezení dalších pojmů (pro účely této vyhlášky)

 1. Pověřená osoba – pověřenou osobou je oprávněná osoba pověřená městem k úkonům v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 2. Společný zástupce - společným zástupcem fyzických osob je na základě jejich pověření vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu, příp. zástupce domácnosti
 3. Fyzická osoba - osoba produkující komunální odpad na území města ze své činnosti
 4. Sběrné nádoby - nádoby rozmístěné na území města pověřenou osobou určené pro odkládání komunálního odpadu fyzickými osobami
 5. Tříděný odpad - složky komunálního odpadu, pro něž jsou na území města rozmístěny speciální sběrné nádoby (např. sklo, papír, plastové lahve) nebo velkoobjemové kontejnery pro velkoobjemové složky komunálního odpadu nebo je jinak stanoven zvláštní režim jejich sběru (nebezpečné složky komunálního odpadu)
 6. Směsný odpad - zbylý komunální odpad po vytřídění jeho jednotlivých složek (viz "netříděný komunální odpad" vyhlášky o místním poplatku za odpady).

Čl. V

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny:

 1. komunální odpad třídit dle městem stanoveného systému na složky dle Čl. IV odst. 5. vyhlášky,
 2. odkládat veškerý směsný komunální odpad do určených sběrných nádob tak, aby je bylo možno uzavřít a při manipulaci z nich odpad nevypadával,
 3. tříděný komunální odpad ukládat pouze do k tomuto účelu určených sběrných nádob, dle Čl. VIII odst. 6. vyhlášky,
 4. neodkládat odpady mimo sběrné nádoby a místa k tomu určená městem.

Čl. VI

Povinnosti společných zástupců

Společní zástupci jsou povinni:

 1. zajistit u rodinných či bytových domů stanoviště a na něm prostřednictvím pověřené osoby zajistit umístění dostatečného a úsporného množství přístupných sběrných nádob na směsný komunální odpad. Dostatečným a úsporným množstvím je množství odpovídající průměrné produkci odpadu domácnosti, zpravidla 25 litrů za týden na jednu fyzickou osobu. Přístupnými se rozumí sběrné nádoby jednak v dosahu domácností, jednak přístupné pro odvoz pověřenou osobou,
 2. udržovat čistotu a přístup na určeném stanovišti sběrných nádob.

Čl. VII

Povinnosti a oprávnění právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání

Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s městem, využít systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí vždy obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.

Čl. VIII

Povinnosti pověřené osoby

Pověřená osoba je povinna:

 1. rozmístit funkčně a úsporně na území města Chrastava trvale nebo přechodně vlastní nádoby pro sběr komunálního odpadu, v souladu s povinnostmi fyzických osob v ustanovení Čl. V této vyhlášky a s povinnostmi jejich společných zástupců v ustanovení Čl. VI této vyhlášky,
 2. zajistit trvalou funkčnost, řádnou údržbu, opravy a výměny těchto nádob, trvale umístěné nádoby označit popisným a orientačním či evidenčním číslem příslušného objektu,
 3. neprodleně odstranit případné znečištění stanovišť sběrných nádob způsobené pracovníky pověřené osoby,
 4. provádět pravidelně sběr veškerého komunálního odpadu uloženého ve sběrných nádobách,
 5. stanovit svozové dny a náležitým způsobem o tom společné zástupce informovat,
 6. zajistit mobilní sběr (minimálně 2x ročně) tříděného odpadu nebo zřídit a provozovat na území města místo, kde mohou fyzické osoby tyto odpady odkládat,
 7. v případě dlouhodobě neprůjezdných svozových tras (např. v zimním období) zajistit náhradní řešení tak, aby donášková vzdálenost pro občany nepřesahovala 150 metrů,
 8. v případě neprovedení služby vinou pověřené osoby v dohodnutý den zajistit její provedení v náhradním termínu do 48 hodin,
 9. informovat dostatečným způsobem fyzické osoby nebo jejich společné zástupce o důvodech neprovedení řádného svozu a o termínu náhradního svozu,
 10. zajistit zneškodnění dále nevyužitelných složek komunálního odpadu.

Čl. IX

Kontrola a sankce

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí pověření pracovníci městského úřadu a městská policie.

Pokutu do 300 000,-- Kč lze uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s městem, nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem.

Pokutu do 50 000,-- Kč lze uložit fyzické osobě za přestupek neoprávněného založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa.

Pokutu do 1 000,-- Kč lze uložit fyzické osobě za přestupek jiného porušení této vyhlášky.

Čl.X

Poplatek

Za provoz systému dle Čl.I vyhlášky fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, platí městu poplatek (přímo nebo prostřednictvím společného zástupce) podle vyhlášky o místním poplatku za odpady.

Čl. XI

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 2. Dnem účinnosti se ruší obecně závazná vyhláška města č. 5/98 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města.

Ing. Michael C a n o v, místostarosta

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta