DOMOVNÍ ŘÁD


Městské zastupitelstvo v Chrastavě stanovuje dne 24. dubna 1995 tyto zásady užívání a údržby domů a bytů, které jsou ve vlastnictví města:

I.

Základní práva a povinnosti pronajímatelů a nájemníků upravuje občanský zákoník a předpisy související.

II.

Nájemní smlouvu s nájemníkem uzavírá pověřený zástupce města - technicko-správní odbor MěÚ - na základě dispozic, schválených městskou radou.
Při vzniku nájmu bude sepsán zápis o stavu bytu a jeho příslušenství. Při zániku nájmu je nájemce povinen odevzdat byt pověřenému zástupci města ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k normálnímu opotřebení. O vrácení a převzetí bytu bude sepsán zápis, u zjištěných závad bude uveden způsob a lhůta jejich odstranění.

III.

1) Společné prostory a zařízení jsou všechny prostory a zařízení, které nejsou na základě zvláštní smlouvy užívány jedním nebo více nájemníky. Pro účely tohoto sdělení se ze společných prostor vyčleňují chodby a schodiště využívané jako přístupy k jednotlivým bytům.

2) Způsob využití společných prostor (kolárny, kočárkárny, prádelny, sušárny, parkoviště apod.) stanoví majitel. Umístění jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, ve společných prostorech není dovoleno. To platí i pro parkování motorových vozidel bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem nebo držitelem. Výjimky mohou být povoleny dočasně se souhlasem majitele (okresního hygienika, inspekce požární ochrany apod.).

3) Pořádek a čistotu ve společných prostorách zajišťuje majitel. Nájemníci nebo jiné zjištěné osoby (organizace) jsou povinni neprodleně odstranit jakékoliv mimořádné znečištění společných prostorů, chodníků apod., které způsobili, jinak bude odstraněno na jejich náklad.

4) Čistota, úklid a údržba ve společných prostorách v domě a jeho okolí se zajišťuje v tomto rozsahu:
- mytí a stírání schodů a chodeb, zametání dvora, udržování čistoty ve společných prostorech ve sklepě a na půdě, čištění oken na schodištích, zábradlí, osvětlovacích zařízení, výtahové kabiny, průjezdů, chodníků přilehlých k nemovitosti a cest vedoucích do ulice ke vchodu do domu a ke společným prostorům a zařízení domu,
- osvětlování schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostor v domě, dohlížení na společná zařízení domu prostřednictvím domovníků, čistění chodníků, odstraňování sněhu a náledí a posypávání zdrsňujícím materiálem.

IV.

1) Vývěsky, nápisy a jiné informační zařízení mohou být umístěny v domech a uvnitř domu jen se souhlasem majitele domu.

2) Pověřený zástupce majitele umístí na viditelném místě informační nástěnku. O nástěnku pečuje domovník.

V.

1) Ke komínovým dvířkům, hlavním uzávěrům vody a plynu kanalizačním čistícím prostorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup.
Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání bytu nebo provozních místností, musí být učiněno takové opatření, aby k nim byl přístup v případě nutnosti i za nepřítomnosti uživatele bytu, nebo příslušníků jeho domácnosti, nebo po skončení provozu v provozních místnostech.

2) Osoba, která chce uzavřít domovní uzávěry vody, plynu apod. musí předem zajistit, aby její uzavření a opětovné otevření bylo uživatelům bytu včas oznámeno.

3) Každý uživatel má právo na 1 klíč od hlavních vstupních dveří domu a bytu, případně od výtahu a na 1 klíč ke každým dveřím v bytě.

4) Klíče od uzamykatelných prostor v domě, od místností, kde jsou domovní uzávěry vodovodů a plynovodů a od strojovny výtahu jsou na místě k tomu určeném. Místo, kde jsou klíče uloženy a jméno osoby, odpovědné za uložení klíčů, musí být uvedeno na orientační tabuli na nástěnce.

VI.

1) V bytech lze prát v pračkách pro domácnost jen tehdy, nedojde- li ke zhoršení stavu používaného objektu ani k závadám teplé vody. Ve společném příslušenství bytu lze prát jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni uživatelé bytu, k nimž toto společné příslušenství patří. Poškození a závady, které by vznikly následkem praní v pračkách pro domácnost, je uživatel bytu povinen odstranit na svůj náklad.

2) Prádelny užívá každý podle stanoveného pořadí, vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhodne domovník. Po použití prádelny ji uživatel řádně uklidí, vyčistí a odevzdá bez odkladu klíč domovníkovi.

3) Na půdách a v sušárnách není dovoleno uskladňovat předměty, rozdělovat půdy přepážkami, kouřit a používat otevřeného ohně. Klíč od půdy nebo sušárny je uložen u domovníků a musí být kdykoliv dosažitelný. Náhradní klíč pro nutné případy musí být uložen na vhodním místě. V době mrazů nesmí být půdní okénka a okna v sušárnách otevřena.

4) Pro užívání půd, sušárenských prostorů a mandloven platí stejné zásady, jako pro užívání prádelen.

VII.

1) Uživatelé bytů jsou povinni se chovat tak, aby sami i osoby, které s nimi bydlí, neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.

2) Noční klid je stanoven od 22.00 do 6.00 hodin.

Pracovní náplň domovníka:

1) údržba a opravy
- drobné opravy a údržba domu (větší nahlásit na TSO)
- úklid dvorku, resp. zahrádky, okolí domu, zametání chodníků a cest
- v zimě odhrnování a úklid sněhu vč. posypu přístupové cesty a chodníků

2) organizační záležitosti
- rozpis služeb na úklid společných prostor
- zajistit uzamykání vchodů, příp. zhasínání domovního osvětlení
- zorganizovat 2x ročně generální úklid v okolí domu, půdy, sklepů apod. prostor
- požární preventista
- spolupráce s technicko-správním odborem MěÚ

3) dohlížecí povinnosti
- dodržování domovního řádu
- sledování obsazenosti bytů, příp. volné pobíhání psů

V tomto domě funkci domovníka vykonává: ......................

Zástupce starosty: Ing. Michael C a n o v
Starosta města: Mgr. Petr M e d ř i c k ý

[Zpět na obsah]