VYHLÁŠKA města Chrastavy
č. 6/1994 ze dne 17. října 1994, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu centrální zóny města Chrastavy


Městská rada v Chrastavě vydává podle ustanovení § 24 a § 45 písm. 1) zák. č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a podle ustanovení § 29, odst. 2 zák. č. 50/1967 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná část územního plánu centrální zóny města Chrastavy, schváleného městským zastupitelstvem v Chrastavě dne 3. 10. 1994.

§ 2

Závazná část územního plánu centrální zóny města Chrastavy, vymezené v příloze č. 1 této vyhlášky, je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 3

Územní plán centrální zóny města Chrastavy, schválený usnesením Městského zastupitelstva v Chrastavě dne 3. 10. 1994, je uložen na Městském úřadě Chrastava a na Okresním úřadě Liberec.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. listopadu 1994.

Zástupce starosty: Petr M e d ř i c k ý
Starosta města: Ing. Josef V y h n á n e kPříloha č. 1
k vyhlášce města Chrastavy č. 6/1994


CENTRÁLNÍ ZÓNA MĚSTA CHRASTAVYPříloha č. 2
k vyhlášce města Chrastavy č. 6/1994


Závazná část územního plánu centrální zóny města Chrastavy

I.
Rozsah platnosti

Územní plán centrální zóny města Chrastavy je ve stanoveném rozsahu závazným a směrným podkladem v území vymezeném v grafické části územně plánovací dokumentace.

II.
Základní zásady uspořádání území a limity jeho využití

Při rozhodování o umístění stavby, o změně využití území nebo staveb a při rozhodování o ochraně důležitých zájmů v území vycházet ze schváleného územního plánu takto:
a) dodržovat návrh funkčního využití ploch (výkres "Plán využití ploch", "Doprava", "Výkres stavebních zásahů", příslušné pasáže textové části),
b) dodržovat návrh prostorového uspořádání území, zejména návrh stavebních regulačních čar, výšku a tvar střech budov, způsob zástavby (výkres "Plán využití ploch", "Výkres stavebních zásahů", příslušné pasáže textové části),
c) dodržovat horní limity kapacity nové výstavby, zejména maximálně obestavěný prostor objektu, maximální zastavěnou plochu, kapacitu komunikací (výkres "Plán využití ploch", "Doprava", příslušné pasáže textové části),
d) dodržovat navržený systém dopravy (výkres "Doprava", kapitola H. - Doprava),
e) respektovat hranice inundačního území toku Jeřice (Q 100) a výsledky studie odtokových poměrů.

III.
Veřejně prospěšné stavby

Vymezují se veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit:

1) Silnice I/13 včetně zkapacitnění na 4. pruhovou v kategorii S 22,5/80 (rychlostní silnice R 35 liberec - Hrádek n. N. dle usnesení vlády ČR),

2) Síť komunikací města Chrastavy, kterou tvoří: a) severní přeložka silnice II/592 (z ulice Nádražní nová komunikace přes nový most do ulice Pobřežní, po pravém břehu Jeřice, parkoviště, zastávka autobusů, před čp. 116 zpět přes nový most do ulice Frýdlantské),
b) nová komunikace propojující mimo náměstí 1. máje ulici Libereckou s ulici Frýdlantskou (z Liberecké ul. čp. 35, plochy pro parkování, pod svahem okolo čp. 23, demolice čp. 44, okolo čp. 55 napojení do ulice Frýdlantské, úprava šířkových poměrů ul. Frýdlantské, napojení na silnice viz a),
c) propojení ulic Liberecké a Bezručovy přes dvůr čp. 6 přes Jílový potok a Loudátovu ulici,
d) motoristická komunikace v ulici Bezručově (napojení viz c, úprava šířkových poměrů, zastávka autobusů, křížení s ulicí Soudní, napojení na ulici Revoluční u čp. 411),
e) motoristická komunikace v ulici Revoluční a Turpišově (u čp. 334 napojení na Libereckou ulici, zastávka autobusů, úprava směrových poměrů oblouku u čp. 384, napojení ulice Bezručovy, úprava šířkových poměrů, parkoviště, napojení na ulici Turpišovu, úprava směrových poměrů, napojení na ulici Nádražní u čp. 303),
f) místní motoristická komunikace z ulice Nádražní do ulice Ještědské (napojení na ul. Nádražní u čp. 97),
g) místní motoristická komunikace z ulice Pobřežní jako napojení areálu podnikatelských aktivit (blok 27B, rovněž jako rezerva pro případné napojení ulice Pobřežní na silnici I/13 ve směru na Děčín),
h) komunikace pro cyklisty spojující ulici Nádražní s Žitavskou (od čp. 30 pod silnicí I/13, okolo čp. 35, "kulturního domu, po levém břehu Jeřice, u čp. 201 napojení na ulici Žitavskou a Mostní),
i) propojení komunikace viz h) s ulici Pobřežní u čp. 44 přes nový můstek,
j) pěší komunikace od čp. 325 (Nádražní ul.) na sídliště Střelecký vrch (mimo centrální zónu),
k) komunikace spojující přes nový most ul. Žitavskou, Mostní a Pobřežní (modifikace přeložky silnice II/592, pouze jako rezerva).

3) Autobusové nádraží včetně obslužných komunikací (blok 13, ve sjezdové rampě silnice I/13, demolice čp. 22 a 23) a zastávka autobusu u ulice Nádražní (blok 13 a 16B).

4) Odstavná parkoviště:
a) v prostoru pod mostem silnice I/13,
b) v prostoru navrhovaného autobusového nádraží,
c) u ulice Revoluční v sousedství sportovního areálu,
d) u napojení ulic Vítkovské a Pobřežní (demolice objektu dílen),
e) u nové komunikace Liberecká - Frýdlantská (u čp. 35).

5) Oddílný kanalizační systém (napojený na mětskou čistírnu odpadních vod mimo centrální zónu), včetně dešťových zdrží.

IV.
Územní ochrana

Při využívání území územně chránit koridory a plochy spojené s realizací staveb uvedených v odst. III.

[Zpět na obsah]