Obecně závazná vyhláška

města Chrastavy

č. 4/1999

o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení)

Městské zastupitelstvo v Chrastavě na svém zasedání dne 29. července 1999 schválilo v souladu s ustanovením §16 a § 36, odst.1, písm.f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku tohoto znění:

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Město Chrastava (dále jen město) v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení (dále jen fond), který je určen k poskytování půjček vlastníkům nebo spoluvlastníkům bytových a rodinných domů a bytů na území města na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.
 2. Fond se zřizuje na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 1999 (dále jen smlouva) uzavřené mezi městem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Způsob nakládání s prostředky fondu upravuje smlouva a tato vyhláška.

 

Čl. 2

Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:

 1. dotace a půjčky ze státního rozpočtu, rozpočtu okresního úřadu, popř. rozpočtu jiného územního orgánu,
 2. splátky půjček poskytnutých z prostředků fondu, úroky a další výnosy z těchto půjček včetně sankcí,
 3. splátky prostředků použitých městem pro vlastní bytový fond včetně příslušného úroku,
 4. výnosy z prostředků fondu,
 5. prostředky města v souladu se smlouvou a další prostředky v souladu s rozpočtem města,
 6. dary a jiné formy podpory od fyzických a právnických osob,
 7. jiné příjmy.

Čl. 3

Použití prostředků fondu

 1. Prostředky fondu se použijí k těmto účelům:
 1. poskytování účelově vázaných půjček vlastníkům nebo spoluvlastníkům bytových a rodinných domů a bytů na území města; půjčky se poskytují se lhůtou splatnosti nejvýše pět let při roční úrokové sazbě nejméně 3 % a nejvýše 7 %,
 2. na základě rozhodnutí městského zastupitelstva a v souladu se smlouvou k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu města, popř. na v té souvislosti prováděné stavební práce; použité prostředky budou vráceny do fondu s úrokem ve výši 3% p.a.,
 3. úhradě nezbytných nákladů souvisejících se správou fondu a se zřízením a vedením příslušných samostatných účtů u peněžního ústavu.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č. Název (účel)

Lhůta splatnosti

Úrok

Maximální výše půjčky
01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) u budov straších než 20 let

5 let

5%

50 tis. Kč/1 dům
02 Dodatečná izolace proti spodní vodě u budov starších než 20 let

3 roky

6%

25 tis. Kč/1 dům
03 Obnova fasády včetně klempíř. prvků u budov starších než 20 let

5 let

3%

50 tis. Kč/1 dům
04 Zateplení obvodového pláště u budov starších než 10 let

5 let

3%

60 tis. Kč/1 dům
05 Výměna oken u budov starších než 20 let

5 let

5%

30 tis. Kč/1 dům
06 Vybudování zařízení k čištění odpadních vod (ČOV apod.)

4 roky

6%

30 tis. Kč/1 dům
07 Zřízení nebo rekonstrukce připojení domu na technické sítě

4 roky

6%

30 tis. Kč/1 dům
08 Rekonstrukce rozvodů topení, vody, plynu a elektřiny v budovách starších než 15 let

4 roky

6%

15 tis. Kč/1 byt
09 Zřízení ekologicky vhodnějších způsobů vytápění a ohřevu užitkové vody

5 let

5%

15 tis. Kč/1 byt
10 Vybudování WC, koupelny, sprch. koutu

3 roky

7%

15 tis. Kč/1 byt
11 Půdní nástavba rušící ploché střechy

5 let

5%

80 tis. Kč/1 byt
12 Vestavba bytu do půdního prostoru

5 let

6%

70 tis. Kč/1 byt

 

 • Půjčky pro jednotlivé účely lze kumulovat. Jednomu žadateli lze poskytnout půjčku maximálně ve výši 100 000,-- Kč. Půjčku pro stejný účel nelze poskytnout opakovaně.
 • Půjčku lze čerpat po dobu jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o půjčce.
 • K účelům dle odst.1, písm.b) bude použito vždy nejvýše 80% prostředků fondu. Tuto hranici lze překročit pouze za podmínek smlouvy.
 •  

  Čl. 4

  Výběrové řízení

  1. Půjčky z fondu dle §3, odst.1, písm.a) se poskytují výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje komise zřízená pro tyto účely městskou radou ( dále jen komise ). Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhoduje městská rada na základě návrhu komise.
  2. Výběrové řízení se koná dle potřeby, nejméně však jednou v každém kalendářním roce.
  3. Podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny na úřední desce městského úřadu, v Chrastavských listech a na internetové stránce města nejméně po dobu 30 dnů před konečným termínem pro podání přihlášek ( žádostí o poskytnutí půjčky ).
  4. Podmínky výběrového řízení musí obsahovat požadavek na podání přihlášky ( žádosti o poskytnutí půjčky ) s těmito minimálními náležitostmi:
  1. identifikační údaje žadatele,
  2. identifikační údaje předmětné nemovitosti včetně výpisu z katastru nemovitostí,
  3. stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti navrhované činnosti včetně příslušné dokumentace,
  4. kvalifikovaný odhad nákladů,
  5. popis účelu půjčky dle §3, odst.2, při kumulaci účelů pro každý účel zvlášť,
  6. předpokládaná lhůta dokončení akce,
  7. požadovaná výše půjčky, při kumulaci účelů pro každý účel zvlášť,
  8. doklad o příjmové situaci žadatele,
  9. návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši nejméně 130 % požadované půjčky.
  1. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni neprodleně. Proti rozhodnutí městské rady o výběru není odvolání přípustné ( §6, odst.3 a 4 ) . Právo na uzavření smlouvy o půjčce s vybraným žadatelem zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po doručení rozhodnutí o výběru.

   

  Čl. 5

  Smlouva o půjčce

  1. S žadateli o půjčku, vybranými ve výběrovém řízení uzavře město bez zbytečných odkladů smlouvu o půjčce.
  2. Smlouva musí obsahovat tyto údaje:
  1. smluvní strany,
  2. účel půjčky dle § 3 odst.2,
  3. celkovou částku půjčky, v případě více účelů i skladbu podle těchto účelů,
  4. lhůtu splatnosti půjčky,
  5. režim splácení úroků a jistiny,
  6. způsob úhrady,
  7. sankce za nedodržení smlouvy,
  8. způsob zajištění půjčky,
  9. podmínku dodržení stavebních a souvisejících předpisů včetně povinnosti bezodkladného vrácení celé půjčky při jejich porušení,
  10. podmínku pojištění předmětné nemovitosti.

   

  Čl. 6

  Ustanovení doplňková a závěrečná

  1. Město uzavře smlouvu o správě prostředků fondu s Investiční a Poštovní bankou, a.s.
  2. Městská rada projedná a do 31. ledna každého následujícího roku podá Ministerstvu pro místní rozvoj v souladu se smlouvou informaci o způsobu využití fondu.
  3. Na poskytnutí půjčky z fondu není právní nárok.
  4. Na rozhodování a jiné úkony podle této vyhlášky se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
  5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. srpna 1999.

   

  Ing. Michael C a n o v, zástupce starosty města

  Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města