Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 9/1998
ze dne 2.11.1998 o zrušení stavební uzávěry

Městská rada v Chrastavě schválila dne 2.listopadu 1998 podle ustanovení § 24 a § 45, písmeno l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje stavební uzávěra.
čl. I.
Městská rada v Chrastavě touto vyhláškou zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy :
Vyhláška č.1/96 o stavební uzávěře, která byla schválena usnesením městské rady dne 5.února1996 a nabyla účinnosti dnem 23.února 1996.
Důvodem pro zrušení vyhlášky je schválení územního plánu města Chrastavy usnesením Městského zastupitelstva v Chrastavě dne 26. října 1998.

čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.listopadu 1998.

zástupce starosty města: Ing. Michael Canov
starosta města: Mgr. Petr Medřický