JIŽ  UKONČENO  !!!

MĚSTO CHRASTAVA
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE, DOTACÍ A SPRÁVY MAJETKU
Městského úřadu Chrastava


Místo výkonu práce:
Město Chrastava - Městský úřad Chrastava

Platové zařazení:
11. platová třída (odměňování podle zák. č. 143/1992 Sb. a nař. vl. č. 330/2003 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:
· zpracování programů rozvoje, koncepčních a strategických záměrů
· koordinace žádostí a projektů o granty a dotace
· tvorba energetické koncepce města
· zabezpečení investičních akcí a správy majetku

Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání stavebního směru nebo ÚSO vzdělání v oboru stavebním
· znalost práce s výpočetní technikou (Office, Windows, Excel)
· organizační, řídící a komunikační schopnosti
· řidičský průkaz sk. "B"

Zákonné předpoklady:
· předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
· datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
· strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
· osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici zde.. nebo je možno si ho vyzvednout v sekretariátu městského úřadu)
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
· ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: listopad 2004
Lhůta pro podání přihlášky: do 17. října 2004
Způsob podání přihlášky:
písemně nebo osobně na adresu:
Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MěÚ, Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 485 143 085, 485 143 216
e-mail: fadrhonc@chrastava.cz; cellerova@chrastava.cz

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku

V Chrastavě dne 20. září 2004

Ing. Jindřich F a d r h o n c
tajemník MěÚ Chrastava