Město Chrastava v souladu se svou vyhláškou č. 4/1999
o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
(fond rozvoje bydlení) ve znění vyhlášky č. 3/2004 vypisuje

Výběrové řízení

na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006. Rozhodnutím rady města ze dne 2. 10. 2006 byly stanoveny podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček fyzickým či právnickým osobám pro následující účely:

Poř. č.

Název (účel)

Lhůta splatnosti

Úrok

Maximální výše půjčky

01

Obnova střechy (krytina i konstrukce) u budov starších než 20 let

5 let

5%

100 tis. Kč/1 dům

02

Dodatečná izolace proti spodní vodě u budov starších než 20 let

3 roky

6%

50 tis. Kč/1 dům

03

Obnova fasády včetně klempíř. prvků u budov starších než 20 let

5 let

3%

100 tis. Kč/1 dům

04

Zateplení obvodového pláště u budov starších než 10 let

5 let

3%

120 tis. Kč/1 dům

05

Výměna oken u budov starších než 20 let

5 let

5%

60 tis. Kč/1 dům

06

Vybudování zařízení k čištění odpadních vod (ČOV apod.)

4 roky

6%

60 tis. Kč/1 dům

07

Zřízení nebo rekonstrukce připojení domu na technické sítě

4 roky

6%

60 tis. Kč/1 dům

08

Rekonstrukce rozvodů topení, vody, plynu a elektřiny v budovách starších než 15 let

4 roky

6%

30 tis. Kč/1 byt

09

Zřízení ekologicky vhodnějších způsobů vytápění a ohřevu užitkové vody

5 let

5%

30 tis. Kč/1 byt

10

Vybudování WC, koupelny, sprch. koutu

3 roky

7%

30 tis. Kč/1 byt

11

Půdní nástavba rušící ploché střechy

5 let

5%

160 tis. Kč/1 byt

12

Vestavba bytu do půdního prostoru

5 let

6%

140 tis. Kč/1 byt

Přihlášky je možno vyzvednout v termínu od 4. 10. 2006 na podatelně Městského úřadu v Chrastavě. Přihlášky podle přiloženého závazného formuláře, včetně na něm uvedených příloh, je nutno podat do 3. 1. 2007 do 16: 00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Chrastavě. Nesprávně vyplněné nebo neúplně doložené přihlášky se k přepracování nevracejí. O všech přihláškách (žádostech) bude rozhodnuto najednou, nejpozději do 17. 1. 2007. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně a vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30ti dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Město Chrastava si vyhrazuje právo podané žádosti nevyhovět. Pro případné dotazy žadatelů jsou vyhrazeny konzultační hodiny v každé pondělí od 15.00 do 17.00 hod. Informace budou poskytovat pracovníci Městského úřadu, a to vedoucí HFO Lenka Bulířová a vedoucí OVÚS Martin Janoušek.

Ing. Michael Canov - starosta města