MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

PEČOVATELKA

pečovatelské služby odboru pro záležitosti občanů Městského úřadu Chrastava

 

Místo výkonu práce: Město Chrastava – DPS - pečovatelská služba

Platové zařazení: 4. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti: Přímá obslužná péče ve středisku osobní hygieny ,, pomoc při oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty, podpora soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. Pečovatelská činnost v domácnosti osob s fyzickými a psychickými obtížemi, péče o jejich domácnost, dovoz obědů, zajišťování nákupů, drobných výpomocí apod.

Zákonné předpoklady: Podle § 116 odst. 2 a odst. 5 písm.c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle cit. zákona. Základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel.

Požadavky:

řidičský průkaz sk. „B“ – nezbytné – AKTIVNÍ ŘIDIČ

dobré organizační a komunikační schopnosti

praxe v oboru činnosti výhodou

znalost práce na PC výhodou

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

přesné označení výběrového řízení

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností

osobní dotazník  včetně fotografie (tiskopis je k dispozici zde, na webových stránkách města Chrastava nebo je možno si ho vyzvednout v sekretariátu městského úřadu)

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (vydá praktický lékař) + zdravotní průkaz

ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: ČERVEN 2012

Lhůta pro podání přihlášky: 25. května 2012

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ,

Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

telefon: 485 143 085, 482 363 811 e-mail: chvala@chrastava.cz; cellerova@chrastava.cz

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo pečovatelka pečovatelské služby OZO

V Chrastavě dne 30. dubna 2012

Ing. Miroslav Chvála - tajemník