JIŽ   UKONČENO  !!

MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje přiměřeně dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

INVESTIČNÍ REFERENT
odboru rozvoje, dotací a správy majetku Městského úřadu Chrastava

Místo výkonu práce: Město Chrastava – Městský úřad Chrastava
Platové zařazení:
10. platová třída (odměňování podle zák. č. 143/1992 Sb. a nař. vl. č. 330/2003 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:
komplexní investiční činnost zahrnující zejména:

Požadavky:

Zákonné předpoklady:

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

Pracovní poměr: na dobu určitou
Předpokládaný termín nástupu:
srpen 2007
Lhůta pro podání přihlášky:
31. července 2007
Způsob podání přihlášky:
písemně nebo osobně na adresu: Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ,
Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava.
Město Chrastava si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek.
Telefon: 485 143 085, 482 363 811
e-mail:
chvala@chrastava.cz; cellerova@chrastava.cz
Obálku označte textem: Veřejná výzva na místo investiční referent odboru rozvoje, dotací a správy majetku
V Chrastavě dne 22. června 2007
Ing. Miroslav C h v á l a - tajemník MěÚ Chrastava