Město Chrastava

Opravné prostředky

Řádné opravné prostředky 
(odvolání) se zásadně podávají u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání, zpravidla 15 denní. Odvolání do rozhodnutí vydaného podle zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád musí obsahovat : 
a) označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
b) označení odvolatele,
c) číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
d) uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
e) označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
f) návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

Mimořádné opravné prostředky
a) Obnova řízení : 
- obecná úprava zák.č. 500/2004 Sb., právní řád- §§ 100, 101, 102 
předpokladem je : 
- existence pravomocného rozhodnutí 
- existence taxativně stanovených důvodů
- zachování tříleté lhůty
- rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni 

zvláštní úprava zák.č. 280/2009 Sb., Daňový řád - §§ 117 až 120
předpokladem je : - existence pravomocného rozhodnutí 
- existence taxativně stanovených důvodů 
- zachování 6 měsíční lhůty 
- žádost o obnovu řízení se podává u správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni 

b) Řízení mimo odvolání : 
- obecná úprava zák.č. 500/2004 Sb., správní řád §§ 94 až 99 
předpokladem je : - existence pravomocného rozhodnutí 
- existence rozporu se zákonem či jiným obecně závazným předpisem zachování tříleté lhůty 
- rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal 

c) Přezkoumávání daňových rozhodnutí : 
- zvláštní úprava zák.č. 280/2009 Sb., Daňový řád - §§ 121 až 123
předpokladem je : - existence pravomocného rozhodnutí 
- existence rozporu s právními předpisy, vad řízení svědčících o tom, že došlo ke stanovení daně v nesprávné výši 
- zachování tříleté lhůty 
- žádost se podává u orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno 

d) Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti


Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení. Nezjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce.


e) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti.


f) Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti. Odporuje-li nařízení obce zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení obce. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení účinnosti nařízení obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.


Správní orgány musí v řízení postupovat v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Správní orgány jsou povinny vyřídit projednávanou věc včas a bez zbytečných průtahů. Délka lhůt pro vydání rozhodnutí je odstupňována podle složitosti projednávaných věcí : 

- v jednoduchých věcech bezodkladně 
- v ostatních případech, nestanoví -li zvláštní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení ( např. lhůta pro vydání živnostenského oprávnění je stanovena živnostenským zákonem na 15 dní ) 
- ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů 
- lhůtu 60 dnů může přiměřeně prodloužit odvolací orgán 

Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodu uvědomit. Uvedené lhůty pak platí i v ostatních stadiích řízení. 

Lhůta 30 dnů je stanovena i pro vyřizování petic dle zák.č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

Lhůta pro poskytnutí informace ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, činí 15 dnů. Lhůtu pro poskytnutí informace lze z důvodů stanovených zákonem prodloužit nejvýše o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován. Uvedené lhůty pro poskytování informací se pro r. 2000 prodlužují zákonem na dvojnásobek, pro r. 2001 o polovinu.