MĚSTO  CHRASTAVA

 

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V CHRASTAVĚ  

 

Obsah :

 Článek I.  -   předmět úpravy

Článek II. -   podmínky pro poskytnutí nájmu bytu v DPS

Článek III.-   rozhodování o uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS

Článek IV.-   uzavírání nájemních smluv na byty v DPS

Článek V. -   účinnost 

Chrastava dne 15. 9. 2008

Účinnost  od:  16. 9. 2008

  Článek I.
Předmět úpravy

Tato pravidla upravují podmínky a způsob uzavírání nájemních smluv na byty, které budou postupem stanoveným těmito pravidly pronajímány jako byty zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Chrastavě.

Tato pravidla vychází z ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 102/1992 Sb., § 10, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., který se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. 

Byty v domech s pečovatelskou službou (dále DPS) jsou byty v domech zvláštního určení a jsou kvalitativně vyšší formou jedné ze služeb sociální péče, která je poskytována zejména seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
DPS umožňuje těmto občanům bydlení v objektech n e ú s t a v n í h o charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba (dále PS) tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí a v přirozeném sociálním prostředí.
             

                   DPS – Turpišova č. p. 339, 340, 341 Chrastava
                   DPS – Bílokostelecká č. p. 66, Chrastava 

                   DPS Bílokostelecká ulice č. p. 66 Chrastava je 27 bytů pro jednotlivce a 8 bytů pro dvojice.
                   DPS v Turpišově ulici č. p. 339, 340, 341, Chrastava je 32 bytů pro jednotlivce a 9 bytů pro dvojice. 

  Článek II.
Podmínky pro poskytnutí nájmu bytu v DPS :

1) Žádosti o poskytnutí nájmu bytu do DPS přijímá odbor pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava na předepsaném tiskopise, vyplněný úplně a vlastnoručně podepsaný žadatelem. Přílohou této žádosti je vyjádření praktického lékaře (v případě potřeby i odborného lékaře) o zdravotním stavu s uvedením potřeby poskytování pečovatelské služby. Jestliže nastanou v žádosti změny v uvedených skutečnostech, je žadatel povinen tyto skutečnosti písemně oznámit do 8-mi dnů od jejich vzniku na MěÚ Chrastava. Zároveň je žadatel povinen vždy 1x ročně v termínu od 1.12.- 31.12. písemně potvrdit, zda na své žádosti o poskytnutí nájmu bytu v DPS trvá, pokud takto neučiní, bude jeho žádost po projednání v bytové a sociální komisi vyřazena. 

2) Žadatel o DPS se v žádosti vyjádří o charakteru a kvalitě bytu, ze kterého přichází a záměru, jak s uvolněným bytem naloží v případě poskytnutí nájmu bytu v DPS. Pokud je žadatel o nájem bytu v DPS nájemcem bytu ve vlastnictví města, bude smlouva o nájmu bytu v DPS uzavřena za podmínky, že dosavadní byt bude vrácen vlastníku, tj. Městu Chrastava. .

3) Žadatel je při podání žádosti příjemcem pečovatelské služby, nebo je snížená soběstačnost žadatele odůvodňující potřebu pečovatelské služby, žije v sociálně nepříznivých podmínkách či žije v podmínkách, jejichž kvalita mu a jejich rodině neumožňuje zajistit dostatečnou péči o sebe ( byt v poschodí bez výtahu, topení na tuhá paliva, nevyhovující hygienické podmínky, vzdálenost od služeb, lékaře, atd.).

4) Žadatel je občanem, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu a s pomocí poskytované pečovatelské služby je schopen vést poměrně samostatný život (tzn., že není vázán na celodenní péči jiné osoby). 

5) Byt v DPS nebude poskytnut osobám, které mají splatné pohledávky vůči městu Chrastava, popř. jiným prokazatelným způsobem poškozují město na jeho právech a zájmech. 

6) Žadatel, pokud bude umístěn do domu s pečovatelskou službou v Chrastavě, si je vědom, že bude využívat pečovatelské služby. Pouze v případě, že město některou z potřebných služeb nezřizuje, bude využívat služeb jiných poskytovatelů.

7) Do evidence se zařadí občan, který splňuje podmínku trvalého pobytu na území města Chrastava po dobu nejméně 1 roku, s výjimkou občanů obcí Nová Ves, Bílý Kostel nad Nisou, Mníšek, Kryštofovo Údolí (uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci). 

8) Seznam uchazečů o nájem bytu v DPS je veden zvlášť pro byty pro jednotlivce a zvlášť pro byty pro dvojice.

9) Rozhodne-li se žadatel žádost o umístění do DPS zrušit, stane se tak na základě jeho písemného sdělení nebo jiným prokazatelným způsobem.

10) Pokud žadatel dvakrát odmítl poskytnutí nájmu bytu v DPS, bude jeho žádost ze seznamu uchazečů o byt v DPS vyřazena. 

Zdravotní stavy vylučující bydlení v DPS:


1) Infekční nemoc, která může ohrozit okolí.

2) Akutní nebo nestabilizovaná duševní nemoc, závažná mentální porucha.

3) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

4) Absence sociálních návyků.

5) Těžká nebo úplná závislost na pomoci jiné osoby.

.
Článek III.
Rozhodování o uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS


1) Odbor pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava provede sociální šetření a doplní potřebné písemné podklady.

2) O uzavření nájemní smlouvy v DPS rozhoduje rada města Chrastavy na základě návrhu bytové a sociální komise a po doporučení obce s rozšířenou působností, tj. Magistrát města Liberec (zákon č. 102/1992 Sb., § 10). 

Článek IV.
Uzavírání nájemních smluv na byty v DPS


1) Nájemní smlouva na byt v DPS je uzavírána na dobu neurčitou.

2) S partnerskou dvojicí, které je poskytnut nájem bytu pro dvojici, je uzavřena nájemní smlouva na byt v DPS na dobu určitou a zároveň prodlužována na nezbytně nutnou dobu, kdy byt užívají obě osoby. V případě, že se sníží počet nájemců v poskytnutém bytě, bude poskytnut byt pro jednotlivce v DPS Chrastava, pro který bude sepsána smlouva na dobu neurčitou.

  Článek V.
Závěrečná ustanovení


1) Tímto se ruší článek III. - pravidla pro umísťování žadatelů do Domu s pečovatelskou službou, pravidel pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad ze dne 3. 5. 2005.

2) Tato pravidla pro poskytování nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou v Chrastavě byla schválena radou města dne 15. 9. 2008 č. usnesení 2008/12/XIX/3 a nabývají účinnosti dne 16. 9. 2008.


…………………….. .                                                                                                                        ……………………
Ing. Michael C a n o v                                                                                                                             Miloslav P i l a ř
         starosta                                                                                                                                              místostarosta