Zastupitelstva města – nová a moderní technika práce

Zastupitelstva města – nová a moderní technika práce

Zastupitelstva města, co se technického zpracování týče, probíhají v nové zasedací místnosti zcela jinak než dříve s nejmodernějším zajištěním. Po technické stránce tato zastupitelstva připravují a zajišťují informatik Ing. Jaroslav Smola a asistentka starosty paní Kateřina Krchovová.

V čem změny spočívají:

1. Předkladatelé návrhů jednotlivých bodů (většinou vedoucí úředníci MěÚ či starosta a místostarosta) své návrhy přednášejí od řečniště a zastupitelům dokladují textovými a obrazovými dokumenty, které jsou on-line promítány na přední a boční speciální promítací tabuli, na které lze konkrétní údaje dále zvýraznit apod.

2. Každý zastupitel hlasuje svým hlasovacím zařízením. V zápisu ze zastupitelstva je pak u každého bodu tabulka s vyznačením, kdo jak hlasoval. Navíc při samotném hlasování nejsou navzájem zastupitelé ovlivňováni, neboť v momentě hlasování nevidí jak hlasují kolegové (ruce se nezvedají). Ihned po hlasování ke každému jednotlivému bodu je ovšem na promítacích tabulích hlasování graficky znázorněno a jmenovitě uvedeno, jak kdo hlasoval.

3. Zhotovení zápisu a usnesení ze zastupitelstva se děje okamžitě. Ihned po skončení zastupitelstva počítač vytiskne kompletní zápis a usnesení ze zastupitelstva, ve kterém je jakákoliv dodatečná úprava dat nemožná. Tudíž odpadá jakákoliv (byť jen teoretická) možnost manipulace při vyhotovování zápisu či usnesení, na které je zákonem stanovená lhůta 10 dnů. U nás ověřovatelé zápisu podepisují zápis v řádu desítek minut po ukončení zastupitelstva.

4. Kompletní průběh zastupitelstva je obrazově a zvukově nahráván. Přílohou zápisu zastupitelstva je CD, kde si lze v případě potřeby vyhledat kteroukoli část průběhu jednání a případně si učinit doslovný přepis. Pro lepší orientaci hledání na CD se u jednotlivých bodů v zápise automaticky registrují i jména přihlášených diskutujících.

5. Speciální program tvoří v počítači strukturu jednotlivých bodů způsobem, který se pokusím demonstrovat na následujícím příkladu hypotetického osmého (kde minimálně 10 zastupitelů hlasovalo pro) a devátého bodu (kde maximálně 9 zastupitelů hlasovalo pro) šestého zastupitelstva v roce 2005): 


Struktura zápisu:
“bod 2005/06/VIII, návrh: ZM schválilo nákup pozemku…, (přehled diskutujících), (tabulka kdo jak hlasoval ), návrh byl přijat”.

Struktura usnesení:
“bod 2005/06/VIII, ZM schválilo nákup pozemku…


Struktura zápisu:
“bod 2005/06/IX, návrh: ZM schválilo prodej pozemku…, (přehled diskutujících), (tabulka kdo jak hlasoval), návrh nebyl přijat

Struktura usnesení:
“bod 2005/06/VIII, ---" 


K tomuto bodu ještě poznámku. Dříve, pokud se nějaký bod neschválil, přidávala se do zápisu i usnesení předpona ne- (např. namísto “ZM schválilo” se uvedlo “ZM neschválilo”). To však nebylo z právnického pohledu tak docela pravda. To, že se potřebné kvórum zastupitelů nevyslovilo pro schválení nějakého návrhu přece neznamenalo, že se potřebné kvórum zastupitelů vyslovilo pro návrh opačný. Např. na minulém zastupitelstvu byl předložen návrh ohledně nabídky z pozemkového fondu, ke kterému byl předložen návrh usnesení: “ZM schválilo nežádat o převod pozemkové parcely …”. Pokud by v případě neschválení bylo v usnesení uvedeno, že “ZM neschválilo nežádat převod pozemkové parcely…”, bylo by tím vlastně nařízeno o příslušný převod požádat. To by však bylo v rozporu se skutečností, neboť na tom se ZM neusneslo. Naopak v současném režimu by bylo v zápise zachyceno, že návrh na schválení převodu příslušné pozemkové parcely schválen nebyl a v usnesení (a následně ani v Chrastavských listech, kde usnesení zveřejňujeme) by nebylo uvedeno nic, neboť ZM v tomto bodě žádné usnesení nepřijalo.
Výše uvedené změny v technickém vedení a zabezpečení zastupitelstva města neslouží jenom samotným účastníkům zastupitelstva města, tj.zastupitelům a úředníkům MěÚ, ale též demonstrují otevřenost vůči všem občanům města. Nový technický průběh zastupitelstev totiž zabezpečuje veřejnou dostupnost k evidenci jednotlivých hlasování všech zastupitelů. Nový systém navíc zabezpečuje naprostou přesnost při finálním zpracování přijatých usnesení a v neposlední řadě zachycuje v kompletní podobě doslovné záznamy ze zastupitelstev, které se samozřejmě archivují a umožňuje se tak zpětná kontrola ze strany veřejnosti i kontrolních orgánů.

Ing. Michael Canov, starosta
V Chrastavě dne 14.12. 2005