Finanční kontrola na akci Školní jídelna dopadla na výbornou

Ilustrační foto: jídelna před dokončením

Ilustrační foto: jídelna před dokončením

V období od 3. 5. 2005 do 9. 12. 2005 provedlo Finanční ředitelství v Ústí nad Labem finanční kontrolu č. 13/2005 na akci č. 298210-0128 Školní jídelna.

Obecně platí, že finanční kontrola je svým rozsahem mnohem širší než kontrola daňová. Proto se jich také každoročně provádí poměrně málo, ale o to důkladněji. Dle oficiální zprávy Ministerstva financí se jich např. v roce 2004 konalo v celé republice pouze 200, ovšem bylo při nich zjištěno neoprávněné nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu ve výši 1,9 miliardy Kč. V našem případě teoreticky hrozilo nařízení vrácení 33 mil. Kč + penále maximálně v totožné výši. Již v den zahájení jsme byli povinni předložit následující dokumenty: žádosti o dotaci, rozhodnutí o účasti rozpočtu na financování akce, čerpání dotací - výpisy z účtu, faktury dodavatelů včetně dodacích listů, zjišťovací protokoly, úhrady faktur - výpisy z účtu, projektovou dokumentaci, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, stavební deník a doklady k zadání veřejné zakázky.

Kontrola byla zahájena památným výrokem jedné paní z kontrolní skupiny, která hned po pozdravu pravila: “Jste má poslední kontrola před odchodem do důchodu. Za celou dobu, co kontroly provádím, se mi ještě nikdy nestalo, aby nějaká stavba byla v pořádku.” No, nakonec se přece dočkala. Dne 9. 12. 2005 mně byl předložen k podpisu protokol s výrokem: “Provedenou kontrolou předložených dokladů nebylo zjištěno porušení podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce podle § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb. posledně platných včetně přiložených podmínek.”

Chci touto cestou veřejně poděkovat svým spolupracovníkům, především pak vedoucí finančního odboru paní Lence Bulířové a dále referentce odboru rozvoje a dotací paní Zuzaně Halamové a vedoucímu panu Jiřímu Timulákovi za zajištění dodržení všech i těch nejdetailnějších parametrů, které s úspěchem obstály ve výše popsané kontrole. Pro úplnost je však nutno uvést, že přes úspěch kontroly finanční ještě na danou akci může být provedena kontrola daňová ze strany Finančního úřadu v Liberci.

V Chrastavě dne 9. 1. 2006
Ing. Michael Canov, starosta