K situaci v Kováku
 vyjádření starosty města

Starosta města Ing. Michael Canov

Bývalý internát učňů Elitexu v Nádražní ul. č. p. 617 byl prodán cca před 10 lety po zrušení učiliště do soukromého vlastnictví a začal sloužit jako ubytovna. V současné době je v osobním vlastnictví pana Radima Urbana z Prahy. Osobní vlastnictví je nedotknutelné a musí být v našem státě plně respektováno. Na druhou stranu je obec oprávněna a do značné míry i povinna učinit vše proto, aby soukromý majitel nenakládal se svým majetkem v rozporu se zákony a v důsledku toho způsoboval i újmu ostatním obyvatelům obce. 

Ubytovna Kovák

Ubytovanými v ubytovně "Kovák" jsou v drtivé míře nezaměstnaní, kteří do ubytovny přicházejí z celých a nejen Severních Čech. Dle množství dostupných informací se někteří z ubytovaných podílejí na definitivní devastaci "Kulturního domu" a stávají se potencionální či skutečnou hrozbou pro své okolí. Tyto skutečnosti se zcela oprávněně hrubě nelíbí nejširšímu spektru chrastavských obyvatel a stejně tak se nelíbí ani vedení města. 

Vedení města i já osobně jsme se rozhodli, že při plném respektování všech zákonných norem učiníme vše proto, aby ubytovna "Kovák" přestala být noční můrou všech slušných obyvatel Chrastavy. 

Z výše uvedeného důvodu jsme oslovili se žádostmi o prověření jim příslušných záležitostí živnostenský úřad, krajskou hygienickou stanici, finanční úřad, stavební úřad a Policii ČR. 

Při prověřování všech dosavadních náležitostí bylo zjištěno, že se nedochovalo stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Z důvodu, že se nedochovala dokumentace, z níž by bylo možno zjistit povolený účel užívání, vydal stavební úřad sdělení, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena a že je tedy stavbou ostatního ubytovacího zařízení - ubytovnou s ubytovací kapacitou do 92 osob (vyhl. MMR č.137/1998 §3, písm.g) odst.4). 

Pro informaci k pojmu ubytovna uvádím následující: 
1) V ubytovnách je ubytovávání volnou živností samo o sobě (na rozdíl od ubytovávání v bytových domech, kde je živností pouze v případě, že jsou současně poskytovány i jiné než základní služby) - (nař. vlády č. 469/2000 příloha č. 4, čl. 83).
2) Osoby provozující živnost dle nař. vlády č. 469/2000, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, jsou povinny vypracovat provozní řád, který jsou povinny přeložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 §21a) 
3) V zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu (pozn.: ubytovna ze zákona - viz vyhl. MMR č. 137/1998 §3, písm. g) odst. 4 poskytuje přechodné ubytování bez ohledu na dobu, kdy toto ubytování trvá), může obec vybírat poplatek z ubytovací kapacity (pokud má v tom smyslu vydanou obecně závaznou vyhlášku). V tom případě je ubytovatel povinen vést ubytovací knihu. 

K výše uvedeným bodům doplňuji: 
K bodu 1): Vzhledem k tomu, že nám příslušný živnostenský úřad v odpovědi na naši původní žádost sdělil, že dotyčný nemá živnostenské oprávnění, podali jsme stížnost na neoprávněné podnikání (zák. č.455/1991 §61, odst.1).
K bodu 2): Vzhledem k tomu, že se nám krajská hygienická stanice v odpovědi na naši původní žádost vyjádřila v tom smyslu, že si není jista, zda se jedná o ubytovnu nebo bytový dům, podali jsme na základě "Sdělení stavebního úřadu" (který stanovil, že se o ubytovnu skutečně jedná) stížnost, že dotyčný nemá žádný, natož schválený, provozní řád.
K bodu 3): Město Chrastava schválilo obecně závaznou vyhlášku o poplatku z ubytovací kapacity s účinností od 1. října 2004. 

Město Chrastava bude nadále důsledně vyžadovat a třeba i opakovaně požadovat po příslušných orgánech součinnost v rámci jejich pravomocí. Např. na základě zjištění sociálního odboru jsme předali na stavební odbor informaci, že je velmi výrazně překročena povolená kapacita ubytovny se žádostí o podání informace o učiněných opatřeních. V souvislosti s přijatou vyhláškou pak nepochybuji, že správce poplatku, tj. finanční odbor, bude postupovat důsledně dle vyhlášky.

Samo město v této souvislosti již nemohlo nadále strpět devastaci vlastního majetku. Firma Belmont MR s.r.o. (jednatel pan Radim Urban), která měla v pronájmu od města kotelnu, kterou pro "Kovák" využívala, totiž zcela a dlouhodobě zanedbávala své smluvní povinnosti. Smlouva jí tak byla vypovězena. Následnou nabídku na odkup kotelny za odhadní cenu majitel ubytovny pan Urban opakovaně odmítnul s tím, že již rok a půl plánuje vybudování vlastních kotlů přímo v objektu. 

Zajisté si mnoho občanů položilo v souvislosti s "Kovákem" otázku, proč vlastně majitel dané ubytovny ubytovává prakticky vesměs lidi, žijící jen a pouze ze sociálních dávek. Odpověď je snadná. Obecně totiž platí, že ubytovny určené  pro ty, co žijí jen a jen ze sociálních dávek, jsou pro majitele nesmírně výhodným byznysem. Stát prostřednictvím sociálních odborů na městských úřadech, kde mají dotyční trvalý pobyt, hradí náklady na bydlení. Pokud mají dotyční místo trvalého pobytu v našem případě mimo Chrastavu, rád jim příslušný sociální odbor proplatí náklady na bydlení v 100% výši. V dané ubytovně se náklady na bydlení za kdysi internátní pokojíky pohybují okolo 5 tis. Kč/měs. Již jenom legálních ubytovacích jednotek (tzn. bez započítání obydlených suterénních místností bez jakéhokoliv vybavení) je přes 50. Dobrý byznys, ne? Stačilo by dle mého názoru velmi málo a sice, aby vláda nahradila současnou dle mého názoru katastrofální sociální politiku intenzivně podporující ty, kteří žijí jen a jen z práce druhých. Pro účely dané ubytovny by stačilo jen zavést horní limit sociálních dávek na bydlení např. na 1 tis. Kč a celý problém s "Kovákem" by se vyřešil prostřednictvím majitele během několika týdnů sám. 

V Chrastavě dne 15. září 2004
Ing. Michael Canov, starosta města