Tiskové prohlášení - Benteler

Firma Benteller nás požádala o otištění svého tiskového prohlášení zaslaného na vyžádání do ČT pořadu Černé ovce

Otázky redaktora ČT:

1) Víte o tom, že občanům Chrastavy, kteří bydlí v Pobřežní ulici vadí kamiony projíždějící do firmy Benteler? Upozorňoval Vás někdo z občanů na tento problém? (vadí jim hluk, prašnost, někteří si stěžují, že jim v důsledku příjezdu kamionů praskají zdi)
2) Je možné, aby fa Benteler omezila jejich průjezd v nočních hodinách? Pokud ne, proč?
3) Upozorňoval vás někdo z obecního úřadu na tento problém? Snažili se to s Vámi řešit?
4) Co je ochotna učinit firma Benteler pro to, aby se tato pro občany Chrastavy bydlící v Pobřežní ulici (ale nejenom pro ně) nepříznivá situace zlepšila?

Odpovědi Benteler, k. s.
ad1)
Víme, že občanům Pobřežní ulice vadí projíždějící kamióny a samozřejmě i doprava jako taková, jelikož se jednalo a jedná o veřejnou komunikaci, která zabezpečuje dopravu nejenom k průmyslové zóně, ale i do obcí Vítkov a Václavce. Podle našeho odhadu je dopravní zatížení z naší strany cca 30%, z toho cca 80% dopravy realizujeme ve dne a 20% v nočních hodinách. Objem dopravy do našeho závodu s rozvojem výroby rostl, od roku 2002 však zůstává téměř konstantní.
ad2)
Ještě vyšší omezení dopravy v nočních hodinách není možné. Nevyužíváme tuto komunikaci od 22:00 - 06:00 hod. z žádného jiného důvodu než z toho, abychom pravidelně zásobovali a vyexpedovali hotové výrobky. V loňském roce od 1/4/04 jsme začali využívat externí logistické centrum v průmyslové zóně Liberec, což nám pomohlo právě v optimalizaci navážení výrobního materiálu do závodu. Proto, že výroba je zpravidla ve třísměnném modelu pracovní doby a na některých projektech v modelu nepřetržité pracovní doby je nutné, aby i v tomto období byl do závodu navážen materiál. Odvoz hotových výrobků nemáme možnost ve větší míře ovlivnit, jelikož naše dodávky fungují v log. režimu JIT a zákazník chce naše výrobky obdržet v co nejkratší době.
ad3)
Určitě ano. Osobně jsem se zúčastnil jednání zastupitelstva města a odpovídal na otázky zastupitelů i občanů.
ad4)
Firma Benteler na vlastní náklady ve výši 700 000,- Kč opravila Pobřežní ulici. Firma investovala 200 000,- Kč na realizaci parkové úpravy v blízkosti této ulice. Na vlastní náklady zajišťujeme v zimním období průjezdnost ulice Školní. Několikrát jsme se setkali a s úspěchem jsme jednali s investorem, tedy Krajským úřadem Libereckého kraje, o rekonstrukci a realizaci průtahu, jež zahrnuje i ulici Pobřežní. K jednání jsme pozvali i Czechinvest, který nabídl podporu při řešení rekonstrukce ulice Školní v součinnosti s městem, firmou WMA a námi. Slibovat občanům, že kamiony jezdit nebudou, že ulice pro zbývající dopravu bude uzavřena a stane se z ní pěší zóna, je však liché. Podle našich ekonomických plánů je však předvídatelné, že se dopravní zatíženost ze strany firmy Benteler již nebude zvyšovat.
Dovolte ještě několik čísel a argumentů nad rámec Vašich otázek.
Firma Benteler ČR, k. s. zaměstnává v současné době, tj. k 31. 1. 2005, 815 zaměstnanců. Z toho 618 v závodě Chrastava. Benteler patří k nejvyhledávanějším zaměstnavatelům v regionu. Ze správní oblasti Městského úřadu v Chrastavě zaměstnáváme v současné době 108 zaměstnanců. Firma velmi dbá na spolupráci s obcí, zasedala u nás rada města, zúčastnili jsme se zasedání zastupitelstva a s městskou policií řešíme sebemenší problémy. Firma na vlastní náklady čistí trasu kamionů přes Chrastavu úklidovým vozem 2x měsíčně. Firma přispěla za období působení v Chrastavě více jak 250 000,- Kč škole, 150 000,- Kč na realizaci skate parku, nákupem vstupenek pro všechny zaměstnance na Chrastavské slavnosti pořádané městem apod. Ve spolupráci se školou pořádáme exkurze pro pedagogy i děti 9. tříd. Firma je největším zaměstnavatelem Chrastavy a argumenty o firmách typu "vycucat státní pobídky a jít dál" jsou zcela nepravdivé a klamavé. Všechny technologie i zařízení jsou nové, na světově nejvyšší technické úrovni.
Téma průtahu
Při realizaci průtahu silnice od křižovatky pod státní silnicí I.tř. č. 13 po místo napojení na stávající ulici Frýdlantskou bude pro 319 žijících občanů na v této stávající komunikaci II.tř. č. 592 ve směru Chrastava - Frýdlant (ul.Nádražní, Žitavská a náměstí) řešení pozitivní. Naproti tomu pro 36 občanů ulice Pobřežní bude toto řešení negativní. Myslím si, že by bylo pochopitelnější, kdyby občanské sdružení vzniklo spíše v oblastech, které jsou centrem města a kde bydlí 10x více občanů než na Pobřežní. Blokace výstavby nového průtahu bude mít za následek ztrátu priority jedna v dopravních řešeních kraje, nemožnost čerpání investičních fondů k tomu určených a v neposlední řadě se situace na Pobřežní nikterak nezlepší. Právě realizací této stavby dojde i ke komplexní rekonstrukci ulice, tedy odstranění vibrací, vybudování všech dopravně-bezpečnostních prvků i prvků pro ochranu proti hluku a prachu.
Děkujeme Vám za spolupráci a v případě Vašich dalších otázek jsme Vám k dispozici.

S pozdravem
Mgr.Ondřej Kout
vedoucí personálního oddělení