UPŘESNĚNÍ
METODIKY ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE
MĚSTA CHRASTAVY

Dílčí zpráva (plnění kroku 1)

 

Objednatel: Město Chrastava
Odbor rozvoje města
Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman

březen 2008

Objednatel: Město Chrastava
Zpracovatel:
Ing. Jiří Lauerman
Svatoplukova 646/4
460 01 Liberec IV. - Perštýn
IČ: 74646265
tel.: 731 547 809
e-mail: jl@jl-plan.cz

Termín zpracování:
únor - březen 2008

Obsah :
1. Postup zpracování nového Programu rozvoje města Chrastavy 2
2. Plnění úkolů realizačního Kroku 1 3
2.1. Pracovní skupina 3
2.2. Zapojení veřejnosti 4
2.3. Projednání v orgánech Města 5
3. Příprava plnění realizačního Kroku 2 5
4. Příprava realizačního Kroku 3 7
5. Příprava realizačního Kroku 4 7

1. Postup zpracování nového Programu rozvoje města Chrastavy

Postup vychází ze závěrů přijatého dokumentu “Posouzení rozvojových dokumentů města Chrastavy” (JL-plán, 02/2008).
Přehled realizačních kroků:

krok 1 – upřesnění a schválení metodiky zpracování analytické i návrhové části PRM
krok 2 – zpracování analytické části PRM
2a – zjednodušená socioekonomická analýza
2b – zjednodušená finanční analýza
2c – SWOT analýza
krok 3 – projednání závěrů analytické části PRM
krok 4 – zpracování návrhové části PRM
4a – vize města “Chrastava 2020”
4b – dílčí strategické cíle rozvoje města (2020)
4c – programové úkoly (2008-2013)
4d – návrh aktivit pro střednědobý časový horizont (2008-2013)
4e – stanovení důležitosti aktivit
4f – karty aktivit a zásobník aktivit (2008-2013)
krok 5 – projednání návrhové části PRM
krok 6 - případné úpravy a zapracování připomínek z projednání, zpracování kompletní verze PRM
krok 7 - návrh postupu pro nejbližší období (zjednodušený “akční plán” pro rok 2009)
krok 8 – projednání akčního plánu

2. Plnění úkolů realizačního Kroku 1

Krok 1 - Upřesnění a schválení metodiky zpracování analytické i návrhové části PRM

Obsah realizačního kroku:

2. 1. Pracovní skupina

Vedení města vytipuje po konzultaci se zpracovatelem skupinu tzv. místních expertů, kteří budou následně oslovení se žádostí o zapojení do zpracování Programu. Počet členů pracovní skupiny se s ohledem na velikosti obce stanovuje cca 9 – 17 osob. Při výběr členů pracovní skupiny je třeba dbát na to, aby odborné zaměření jednotlivých místních expertů v součtu pokrylo pokud možno celou řešenou problematiku. Z tohoto důvodu doporučujeme sestavit pracovní skupinu z lidí, kteří pracují:

  1. v ekonomické oblasti (podnikatelé, manažeři, poradci, ekonomové, apod.)
  2. v oblasti lidských zdrojů (učitelé, zdravotníci, pracovníci v sociální sféře, v kultuře, sportu, bydlení)
  3. v oblasti infrastruktury, životního prostředí, zemědělství a cestovního ruchu

Pro případ, že některý z vytipovaných členů odmítne účast v pracovní skupině je třeba vytipovat náhradníky – doporučujeme za každého člena jednoho náhradníka.
Jednotliví vytipovaní členové pracovní skupiny (vč. náhradníků) budou oslovení starostou města se žádostí o spolupráci – pozvánka na osobní setkání (specifikace předmětu spolupráce).
Při osobní setkání bude podrobně vysvětlena úloha členů pracovní skupiny, pravomoci a rozsah povinností. Vytipovaní členové budou též seznámeni s časovým plánem činnosti. Vlastní výklad obsahové části práce skupiny zajistí JL-plán. Na základě tohoto setkání bude upraven počet a konečný seznam členů pracovní skupiny.
Harmonogram sestavení pracovní skupiny:
vytipování členů pracovní skupin 21.03.2008 Z: ORM, starosta, JL-plán
oslovení, vysvětlení, získání členů 28.03.2008 Z: ORM
schválení radou města 31.03.2008 Z: ORM, starosta
vstupní setkání s nominovanými členy PS 09.04.2008 Z: ORM, starosta, JL-plán
finalizace složení pracovní skupiny 14.04.2008 Z: starosta (zastupitelstvo)

Funkce pracovní skupiny:

Pracovní skupina přijímá stanovisko k postupu a harmonogramu zpracování Programu, hodnotí závěry jednotlivých etap zpracování Programu, předkládá návrhy na úpravy, dopracování či přepracování dílčích částí Programu. Pracovní skupina dále předkládá návrhy opatření a na základě provedených analýz se podílí na návrhu strategických cílů, programových úkolů a aktivit. Pracovní skupiny se též vyjadřuje k návrhu priorit jednotlivých navrhovaných rozvojových kroků;

  1. jednotliví členové pracovní skupiny dle svého zaměření a možností vyhodnocují jednotlivé kroky zpracování programu, poskytují součinnost při dílčích etapách, předkládají návrhy;
  2. pracovní skupiny předkládá podpůrné stanovisko zastupitelstvu města k jednotlivým etapám zpracování Programu.

Rozsah pravomocí pracovní skupiny:
S ohledem na význam práce a výstupů se pracovní skupině doporučuje podobný rozsah pravomocí jakým disponují výbory městského zastupitelstva.
Jednání pracovní skupiny:
Pracovní skupina se schází dle níže uvedeného harmonogramu. Podklady pro jednání spolu s pozvánkou obdrží členové pracovní skupiny zpravidla 7 dní před vlastním jednáním. Přípravu podkladů a e-mailovou distribuci zajišťuje JL-plán. Jednání pracovní skupiny se vždy účastní zástupce města (starosta nebo jím pověřený poučený zástupce, pracovník ORM), který řídí jednání po formální stránce a zástupce zhotovitele, který zajišťuje průběh jednání po obsahové stránce.

Harmonogram jednání pracovní skupiny

Týden Termín Obsah projednávání Termín předání podkladů
15 9.4.

17:00

vstupní jednání, metodika, úkoly, obsah analytické části 4.4.
20 14.5.

17:00

hodnocení socioekonomických analytických závěrů, finanční analýzy,

SWOT analýza,

projednání vize a návrhu strategických cílů a programových úkolů

9.5.
24 11.6. projednání návrhu aktivit, stanovení důležitosti

komplexní hodnocení návrhové části Programu

4.6.
35 27.8. hodnocení akčního plánu na r. 2008 20.8.

Pracovní skupina bude elektronicky obesílána též průběžnými výstupy zpracování Programu.

2. 2. Zapojení veřejnosti

Formy zapojení veřejnosti – možnosti, náměty, doporučení

Informovanost

Ankety

V případě zájmu objednatele je možné rozšířit proces zpracování a projednání Programu o ankety pro zjištění názorů nejširší veřejnosti. K tomu lze využít internetové stránky i tištěný měsíčník. ankety je možné připravit jak pro fázi analytickou (ověření vnímání největších problémů, slabin a možností města, včetně přání a námětů občanů na zlepšení), tak i pro fázi návrhovou (hodnocení návrhové části Programu, stanovení priorit).

Setkávání s občany – Večery se starostou

Využít pravidelná setkávání s občany – Večer se starostou – 1x měsíčně (v termínech dle rozhodnutí starosty města). Tématicky by bylo vhodné zaměřit tyto dny na problematiku Programu rozvoje města v měsících červnu a září. Zatím byl potvrzen termín 16. 6. 2008. Zástupce zhotovitele bude jednání s občany přítomen. Z každého setkání s občany bude pořízen záznam. Odůvodněné připomínky a náměty budou zapracovány do Programu.

Práce s dětmi

Dětské nápady a představy mohou být mnohdy velmi inspirativní. Město ve spolupráci se základní školou a základní uměleckou školou může vyhlásit například výtvarnou a slohovou soutěž na téma “budoucnost našeho města”. Podmínky soutěže a ceny zajistí město. Zhotovitel zajistí doprovodný výklad k obsahu soutěže.
Doporučené termíny:
Vyhlášení soutěže: duben 2008
Ukončení soutěže: 31.05.2008
Vyhodnocení soutěže: červen 2008

2. 3. Projednání v orgánech Města
V orgánech Města budou projednávány ucelené výstupní části Programu v návaznosti na projednání v Pracovní skupině. Rada města bude pravidelně informována o průběhu zpracování a bude projednávat dílčí výstupy i komplexní návrh a následně je bude předkládat k projednání zastupitelstvu. V případě potřeby budou návrhy projednány rovněž v příslušných Výborech zastupitelstva.
projednání závěrů analytické části PRM květen 2008
projednání návrhové části PRM červen – červenec 2008
projednání Akčního plánu 2009 srpen – září 2008
Obsahovou náplň jednotlivých bodů projednání, podkladové dokumenty, návrhy usnesení a zpracovatelské představení na jednání zajistí po dohodě s vedením města JL-plán. Zástupce zhotovitele se osobně účastní všech jednání zastupitelstva a v případě potřeby i dalších orgánů Města.

3. Příprava plnění realizačního Kroku 2
Krok 2 - Zpracování analytické části PRM

Krok 2a – zjednodušená socioekonomická analýza

Postupné kroky:

- sběr a zpracování dat – data budou čerpána ze zdrojů ČSÚ, z databází NARM a z podkladů, které jsou k dispozici na MěÚ Chrastava. Vedení města zajistí součinnost svých pracovníků se zástupci zhotovitele při pořizování potřebných podkladů. Základní požadavky zhotovitele jsou:

Poznámka: většinu těchto podkladů již měl zhotovitel k dispozici v rámci zpracování “Posouzení rozvojových dokumentů města Chrastavy”.

- shromážděné podklady a informace budou vyhodnoceny a roztříděny dle definovaných problémových okruhů – Ekonomika, Lidské zdroje, Infrastruktura, Životní prostředí, Cestovní ruch. V těchto problémových okruzích bude provedena socioekonomická analýza (s využitím standardních statisticko-analytických nástrojů). Výstupem budou dílčí SWOT analýzy jednotlivých problémových okruhů, resp. dílčí analytické závěry. Celkovým výstupem socioekonomické analýzy budou souhrnné analytické závěry, transformovatelné do návrhové části Programu
- součástí jednotlivých analyzovaných témat bude též základní srovnání úrovně dílčích ukazatelů s velikostně podobnými městy v Libereckém kraji. Kde to bude účelné budou aplikovány příklady dobré praxe

Celková doba zpracování: 6 týdnů

Krok 2b – zjednodušená finanční analýza

Pro zpracování finanční analýzy je třeba úzká součinnost s finančním odborem města a s finančním výborem. Nezbytné podklady pro zpracování jsou následující:

Výstupem analýzy bude zhodnocení stavu a vývoje finančního hospodaření města a návrh opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu, doporučení v oblasti investiční politiky města a návrh postupů finančního řízení města s ohledem na realizaci aktivit a naplnění cílů Programu.

Doba zpracování: 4 týdny (souběžně s krokem 2a)

Krok 2c – SWOT analýza

Doba zpracování: 1 týden (po ukončení kroků 2a, 2b)

4. Příprava realizačního Kroku 3

Krok 3 - Projednání závěrů analytické části PRM

Doba zpracování: 2 týdny

5. Příprava realizačního Kroku 4

Krok 4 - Zpracování návrhové části PRM

Návrhová programovací část Programu rozvoje by se měla stát podkladem pro další konkrétní rozhodování orgánů města Chrastavy o jednotlivých rozvojových záměrech a měla by být podpůrným a stabilizujícím prvkem ve vztahu obyvatel města, podnikatelských subjektů, spolků a města samotného z hlediska určitého, předem definovaného, směrování rozvojových aktivit. Nastavení základních trendů rozvoje města, doplněné o návrh konkrétních realizačních kroků, by mělo napomoci dalšímu pozitivnímu socioekonomickému rozvoji města s ohledem na rozvoj všech jeho částí.
V postupných krocích bude v rámci návrhové části Program provedeno:
Stanovení strategických (dlouhodobých) cílů rozvoje města a programových úkolů, tj. střednědobých opatření a aktivit, jejichž realizace povede k postupnému naplnění programových úkolů a tím i stanovených cílů. Vybrané aktivity budou specifikovány vč. predikce možných dopadů a multiplikačních efektů, návrhu harmonogramu realizace, odhadu finanční náročnosti a doporučení možných nástrojů uvedení plánovaných opatření do praxe. V závěrečném souhrnu návrhové části budou, na základě návrhu zpracovatele a po projednání v pracovní skupině a orgánech zadavatele, stanoveny priority řešení jednotlivých dílčích úkolů.
Návrhová část bude zpracována tak, aby byla plně kompatibilní s rozvojovými dokumenty Libereckého kraje (jak obecnými, tj. Strategie rozvoje LK a Program rozvoje LK, tak i sektorovým, např. Program rozvoje cestovního ruchu, apod.), aby umožňoval rozvoj “přeshraniční” spolupráce s okolními obcemi a mikroregiony a aby jej bylo možno využití pro čerpání prostředků z domácích i zahraničních zdrojů, zejména ze Strukturálních fondů EU (programovací období 2007-2013)

Krok 4a – vize města “Chrastava 2020”

Krok 4b – dílčí strategické cíle rozvoje města (2020)

Krok 4c – programové úkoly (2008-2013)

Krok 4d – návrh aktivit pro střednědobý časový horizont (2008-2013)

Krok 4e – stanovení důležitosti aktivit

Krok 4f – karty aktivit a zásobník aktivit (2008-2013)

Doba zpracování (celý krok 4): 8 týdnů

Předpokládá se průběžné projednávání jednotlivých dílčích kroků.

Krok 5

Projednání návrhové části PRM

Doba zpracování: 3 týdny

Krok 6

Případné úpravy a zapracování připomínek z projednání, zpracování kompletní verze PRM

Doba zpracování: 2 týdny

Krok 7

Návrh postupu pro nejbližší období (zjednodušený “akční plán” pro rok 2009)

Doba zpracování: 4 týdny

Krok 8

Projednání Akčního plánu 2009

Doba zpracování: 2 týdny

Poznámka: Časový harmonogram zpracování PRM byl připraven s předpokladem zahájení prací 1.března 2008 a jeho upřesnění bude předmětem projednání při uzavírání smluvního vztahu mezi městem a zpracovatelem PRM. Harmonogram bude dále upřesněn mj. s ohledem na termíny jednání příslušných orgánů města a další návaznosti.
Ing. Jiří Lauerman, Liberec a Chrastava, březen 2008