Pracovní skupina PRM Chrastava

Vedení města vytipovalo po konzultaci se zpracovatelem skupinu tzv. místních expertů, kteří byli následně osloveni se žádostí o zapojení do zpracování Programu. Při výběru členů pracovní skupiny se dbalo na to, aby odborné zaměření jednotlivých místních expertů v součtu pokrylo pokud možno celou řešenou problematiku.
Funkce pracovní skupiny:

Pracovní skupina přijímá stanovisko k postupu a harmonogramu zpracování Programu, hodnotí závěry jednotlivých etap zpracování Programu, předkládá návrhy na úpravy, dopracování či přepracování dílčích částí Programu. Pracovní skupina dále předkládá návrhy opatření a na základě provedených analýz se podílí na návrhu strategických cílů, programových úkolů a aktivit. Pracovní skupiny se též vyjadřuje k návrhu priorit jednotlivých navrhovaných rozvojových kroků;

 1. jednotliví členové pracovní skupiny dle svého zaměření a možností vyhodnocují jednotlivé kroky zpracování programu, poskytují součinnost při dílčích etapách, předkládají návrhy;
 2. pracovní skupiny předkládá podpůrné stanovisko zastupitelstvu města k jednotlivým etapám zpracování Programu.

Harmonogram jednání pracovní skupiny

Týden Termín Obsah projednávání Termín předání podkladů
15 9.4.

17:00

vstupní jednání, metodika, úkoly, obsah analytické části 4.4.
20 14.5.

17:00

hodnocení socioekonomických analytických závěrů, finanční analýzy,

SWOT analýza, projednání vize a návrhu strategických cílů a programových úkolů

9.5.
24 11.6. projednání návrhu aktivit, stanovení důležitosti komplexní hodnocení návrhové části Programu 4.6.
35 27.8. hodnocení akčního plánu na r. 2008 20.8.

 

Seznam členů pracovní skupiny pro přípravu Programu rozvoje města Chrastavy

 1. Ing. Michael Canov, starosta Chrastavy
 2. Mgr. Ondřej Kout, Benteler ČR s.r.o., Chrastava
 3. Ing. Tomáš Zapadlo, GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.
 4. Ing. Miroslav Balcar, předseda Osadní výbor Vítkov
 5. Josef Wolf, předseda Osadní výbor Andělská Hora
 6. Ing. Pavel Štekl, ZM Chrastava
 7. Ing. Petr Rachlický, ZM Chrastava
 8. Bc. Mgr. Aleš Trpišovský, ředitel ZŠ v Chrastavě, předseda finančního výboru MěÚ Chrastava, ZM Chrastava
 9. Mgr. Oldřich Němec, ZM Chrastava
 10. Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ Chrastava
 11. Jan Husák, zástupce Městského bytového družstva Chrastava
 12. Mgr. Šimon Dvořák, zástupce Jednoty bratrské v Chrastavě
 13. Ing. Lambert Medřický, správce veřejného osvětlení v Chrastavě
 14. JUDr. Miloslav Křapka, advokát
 15. Mgr. Karel Novotný, Lékárna Chrastava
 16. Milan Svoboda, Vzduchotechnik s.r.o., Chrastava
 17. Danuše Husáková, předseda TJ Spartak
 18. Miloslav Pilař, místostarosta Chrastavy
 19. Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí odboru ORM MěÚ Chrastava
 20. Zdeněk Šulc, Infocentrum, Chrastava

+ Mgr. Petr Medřický (externí spolupráce), SVS, a.s., starosta Chrastavy 1994-2002