Historie odboru rozvoje, dotací a správy majetku

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku Městského úřadu Chrastava (dále ORM) vznikl 1. 10. 2004 sloučením oddělení prodeje a pronájmu majetku, oddělením investic a oddělením správy majetku.
V roce 2017 se ORM dále rozrostl o nové oddělení – oddělení údržby majetku, které má na starosti správu majetku města a vzalo pod svou správu i agendu společnosti Technické a stavební služby a.s. v Chrastavě, jenž zanikla, a která zajišťovala běžnou údržbu města, zimní údržbu a provoz sběrného dvora. Vedoucím oddělení se stal Petr Bezvoda.
ORM vede evidenci nemovitého, movitého a drobného hmotného majetku města, provádí inventarizaci, zajišťuje a odpovídá za komplexní evidenci hřbitova, zpracovává a odpovídá za evidenci v oblasti odpadů, připravuje podklady pro uzavírání smluvních vztahů v oblasti evidence majetku, zajišťuje vyřizování pojistných případů majetku ve správě odboru, odpovídá za ucelenou agendu nemovitého majetku města v oblasti samostatné působnosti, provádí aktualizaci nemovitého majetku, udržuje právní pořádek v majetkoprávních vztazích města, provádí kontrolu hospodaření s majetkem města, zajišťuje a odpovídá za pravidelnou inventarizaci nemovitého majetku, zajišťuje spolupráci se správci zastupujícími ČR při správě nemovitého majetku, zajišťuje vyhotovení geometrických plánů, zadává, zpracovává a kontroluje provedení prací a činností v oblasti technických služeb zaměstnanci VPP a VS, odpovídá za přípravu a zpracování ročních plánů oprav a údržby nemovitého a movitého majetku (včetně plánu zimní údržby), vede evidenci a zajišťuje pasportizaci majetku města v oblasti technické správy (komunikace, veřejné osvětlení, městský rozhlas a další technická zařízení), odpovídá za činnost správců skládky, hřbitova a lesů, organizuje výběrová řízení, zajišťuje přípravné, projektové a další dokumentace pro připravované investice, zabezpečuje inženýrskou činnost pro připravované a realizované investice, zajišťuje povolení a rozhodnutí pro výstavbu, odpovídá za dozor a dohled nad prováděním staveb, zpracovává a předkládá návrh plánu investic, oprav a údržby majetku města, předkládání návrhů města na pořízení změn územně plánovací dokumentace, zastupuje město v územních a stavebních řízeních a odpovídá za kontrolu předložených záměrů cizích subjektů při zásahu do majetku města, zpracovává podklady pro žádosti o dotační, grantové a další finanční příspěvky a jejich definitivní přiznání, zpracovává, eviduje a aktualizuje energetickou náročnost objektů, staveb a zařízení.


Od roku 2005 byla organizační struktura odboru následující:


Vedoucí odboru:
Jiří Timulák (2005-2008) (fotka)
Mgr. Jakub Dvořák (2008 – do současnosti) (fotka)

Investiční referent:
Zuzana Halamová (2005-2007) (fotka)
Nikola Kubátová,DiS. (2007-2009) (fotka)
Ing. Pavel Blažek (2009) (fotka)
Zuzana Halamová (2009 – 2012) (fotka)
Ing. Petr Mindžák (2012 – 2014) (fotka)
Ing. Daniel Fadrhonc (2014 – do současnosti) (fotka)
Majetkový referent: Libuše Mlynářová (2005 – 2017) (fotka)
Miloslava Houdová (2017 – do současnosti) (fotka)

Referent majetkové správy:
Eva Cesarová (2005 – 2009) (fotka)
Zuzana Vojtíšková (2009 – 2018) (fotka)
Ing. Daniela Halková (2018 – do současnosti) (fotka)
Referent správy majetku: Josef Bartoš (2005 – 2008) (fotka)
Petr Bezvoda (2008 – do současnosti) od 1.11.2015 vedoucí oddělení údržby majetku (fotka)

Technicko-ekonomický referent:
Jiřina Moravčíková (2005 – 2006) (fotka)
Mgr. Jakub Dvořák (2007 – 2008) (fotka)
Ing. Lenka Míšková (Čermáková) (2008 – od 2016 na mateřské dovolené) (fotka)
Ing. Jakub Anděl (2015 – 2017) (fotka)
Ing. Daniela Halková ( 2017 – 2018) (fotka)
Ing. Jiří Vodička (2018 – do současnosti) (fotka)

Vedoucí oddělení údržby majetku:
Petr Bezvoda (2015 – do současnosti) (fotka)
Mistr technické údržby: Marek Stejskal (2016 – do současnosti) (fotka)
Dělník technické údržby: Zdeněk Zoul (2015 – do současnosti) (fotka)
Josef Vondra (2015 – do současnosti) (fotka)
Referent odpadového hospodářství: Šárka Spáčilová, DiS (2016 – do současnosti) (fotka)
Správce hřbitova: Jaroslav Konáš ( 2016 ) (fotka)
Václav Hrubeš (2016 – 2017) (fotka)
Dana Hrubešová (2017 – do současnosti) (fotka)


Chrastava 10.2.2010, aktualizace 18.3.2019
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 

 


Na závěr ještě pár fotek jak jde čas s ORM…

2007

2008

2009
 

2010

2013

2014

2016


2018

2019