Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného kulturního dědictví

 

 

 

Název projektu: Zvýšení turistické atraktivity partnerských měst pomocí společného kulturního
dědictví
Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002057
Oblast podpory: Fond mikroprojektů
Termín realizace projektu: 2020

Předpokládané celkové náklady projektu: cca 59 900 EUR
85 % dotace z celkových uznatelných výdajů, max. 30 000 EUR

Město Chrastava plánuje v letošním roce na místě bývalé textilní továrny zrealizovat úpravy, které zpřístupní bývalou strojovnu s částí náhonu pro veřejnost.
Lwówek Śląski, náš partner v daném projektu, provede v rámci společného projektu další úpravu a rekonstrukci své historické radnice.

V současné době ze strany města Chrastava probíhají přípravy realizace akce tak, aby během léta mohla celá akce stavebně proběhnout. O průběhu akce, např. o vítězném zhotoviteli i o postupu prací u našeho polského partnera, vás opět budeme informovat na webu města Chrastava i v Chrastavských listech.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.
V

 

 Chrastavě dne 9. 4. 2020
Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava