28. říjen – státní svátek vznik Československa

 

 

video TV Chrastava
 

PROVOLÁNÍ NÁRODNÍHO VÝBORU


Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.
Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.

Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a na Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej štít čistý jako jej zachovalo Tvé národní vojsko: Československá legie. Bud' si stále vědom, že jsi občanem československého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa.

Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato.
Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru.

V Praze, dne 28. října 1918.


Vznik Československa nebyl bleskem z čistého nebe, nebyl jen výsledkem skvělé práce našich legií, ale byl též a možná především výsledkem skvělé práce na diplomatickém poli Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika.


Za těch 102 let od vzniku Československa se událo mnohé. Chrastava, město založené Slovany již během 10. století, bylo před 102 lety obývané z více než 90 % německým obyvatelstvem. K České republice se spolu s Libercem Chrastava definitivně připojila až v polovině prosince 1918, poté co Československé vojsko definitivně rozmetalo pokus místních Němců o vznik útvaru Deutchböhmen, který by se připojil k Rakousku.


Hanebná Mnichovská dohoda darovala mj. i Chrastavu Třetí říši a po chrastavském náměstí se pyšně procházel již 6. března 1938 jeden z největších zločinců světa všech dob Adolf Hitler (a náměstí se na válečná léta poté na jeho počest přejmenovalo na „Adolf Hitler Platz“). Válka však skončila a Chrastava se mohla vrátit do lůna svého Československa. Bohužel to však již nebylo v jeho prvorepublikových hranicích. Podkarpatskou Rus nám zřejmě navždy ukradl Sovětský svaz. Léta šla dál. Kromě událostí února 1948 naši republiku zasáhla velmi citelně okupace pěti armád 21. srpna 1968. Po sametové revoluci v listopadu 1989 se do naší země vrátila demokracie, ale naše vlast se od 1. ledna 1993 zmenšila, neboť na svojí samostatnou cestu se vydali bratři Slováci. Nyní se píše rok 2020 a my Chrastavané a Chrastaváci hledíme uprostřed koronavirové krize do dalších let v naší vlasti v naší milované České republice.

Chrastava 26.10.2020

Michael Canov, starosta města Chrastava