Informace ke vzdělávání formou distanční výuky
 

 

 

Distanční výuka se zavádí nařízením karantény, mimořádným opatřením krajské hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví nebo vlády (více ZDE). Škola přizpůsobuje distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak i personálním a technickým možnostem školy. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné (více ZDE).

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky.

On-line výuka probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a rozlišujeme synchronní (živou) a asynchronní on-line výuku. Při synchronní výuce je učitel spojen se žáky ve stejný čas na stejném virtuálním místě. Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem a využívají různé platformy, aplikace apod., a to jak k samostatnému vzdělávání, tak i pro komunikaci s učitelem, který žákům zadává úkoly a poskytuje jim zpětnou vazbu.

Off-line výuka je způsob výuky, který neprobíhá přes internet. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, případně i osobně.

Naší snahou je všem žákům školy poskytovat jednoduchou a srozumitelnou formou informace o aktuálním učivu. Žáci tak budou mít možnost dle svých možností a podmínek získávat výukové materiály a současně budou mít zajištěnu zpětnou vazbu od učitelů. Z důvodu optimálního nastavení distančního vzdělávání budeme kombinovat všechny uvedené možnosti.

Prakticky to znamená, že nosnou platformou na naší škole jsou sdílené on-line prostory pro jednotlivé třídy (Google Disk). Zde žáci najdou veškeré informace k distanční výuce včetně organizace živé výuky.
V odůvodněných případech (po dohodě s třídním učitelem) bude škola poskytovat i off-line výuku.

Mgr. Aleš Trpišovský,
ředitel