POŘÁDÁTE AKCI?

Máte-li v plánu pořádat kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akci s vybíraným vstupným, upozorňujeme na nutnost ohlášení akce a odvedení poplatku ze vstupného.
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019 je pořadatel povinen nejpozději 5 pracovních dní před konáním takové akce podat ohlášení s uvedením jména pořadatele, jeho adresy, druhu akce, data a místa konání a další viz formulář ohlášení.
Jaká je výše poplatku? Z možných zákonných 20% zastupitelstvo rozhodlo o výši 10% z vybraného vstupného (sníženého o DPH, je-li v ceně obsaženo), nebo paušální částce 1.000,- Kč na akci . Tento poplatek pořadatel odvede do 5 kalendářních dnů ode dne skončení akce. Možnosti osvobození vyjmenovává výše zmíněná obecně závazná vyhláška.
Upozorňujeme, že nepodání ohlášení, či neodvedení poplatku včas nebo ve správné výši je ze zákona sankcionováno.
Podrobnější informace získáte: z Obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 10/2019, ze zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v aktuálním znění, na hospodářsko-finančnímu odboru Městského úřadu Chrastava.

Kolektiv hospodářsko-finančnímu odboru