PRONAJÍMÁTE POKOJ NEBO BYT?

Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 12/2019, která v souladu se zákonem 565/1990 Sb. o místních poplatcích zavádí nový místní poplatek z pobytu. Plátcem tohoto poplatku je ten, kdo poskytuje úplatný pobyt osobám, které nejsou hlášeny v Chrastavě, na dobu trvající méně než 60 dní. Tzn. každý, kdo za peníze poskytuje ubytování v pokoji, bytě, domě, zahradě, louce, stanu, chatce, penziónu, …
Každý, kdo chce poskytovat úplatný pobyt (nemusí mít živnostenské oprávnění) je povinen do 15 dnů od zahájení činnosti (vyvěšení inzerátu, zveřejnění záměru pronajímat pokoj na internetu apod.) podat hospodářsko-finančnímu odboru Městského úřadu Chrastava ohlášení s uvedením základních údajů (jména, adresy, místa ubytování apod. viz formulář ohlášení) a to písemně. A to i v případě, že úplatný pobyt nakonec neposkytne!
Poskytovatel pobytu je povinen vést evidenční knihu, do které zaznamená údaje o ubytovaných (jméno, adresu, datum počátku a konce pobytu, datum narození, číslo dokladu, výši vybraného poplatku). Tuto knihu uchovává ještě 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Jaká je výše poplatku z pobytu? Z možných zákonných 21 Kč zastupitelstvo rozhodlo o částce 6 Kč za osobu a den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Tento vybraný poplatek ubytovatel odvádí do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce (při ubytovací kapacitě nad 20 lidí), nebo do patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí (při ubytovací kapacitě 20 lidí a méně). Možnosti osvobození vyjmenovává výše zmíněná obecně závazná vyhláška.
Upozorňujeme, že nepodání ohlášení, či neodvedení poplatku včas nebo ve správné výši je ze zákona sankcionováno.
Podrobnější informace získáte: z Obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 12/2019, ze zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích v aktuálním znění, na hospodářsko-finančnímu odboru Městského úřadu Chrastava.

Kolektiv hospodářsko-finančnímu odboru