NOVINKY V POPLATKU ZE PSŮ

Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, která v souladu se zákonem 565/1990 Sb. o místních poplatcích upravuje místní poplatek ze psů.
Kdo je poplatníkem? Každý držitel, který má psa staršího tří měsíců. Držení psa se ohlašuje do 15 dnů od vzniku a ruší do 30 dnů od zániku držení. Evidence psů je vedena na pokladně Městského úřadu Chrastava.
Jaká je výše poplatku? Máme 8 různých sazeb v rozmezí 100,- až 2.250,- Kč v závislosti na počtu držených psů, místu pobytu. Nově se rozšiřují možnosti osvobození. Osvobozeny jsou osoby nevidomé, osoby závislé na pomoci jiných (dokládá se rozhodnutím o příspěvku), držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Údaj rozhodný pro osvobození je potřeba prokázat dokladem na evidenci psů.
Upozorňujeme, že nepodání ohlášení, či neodvedení poplatku včas nebo ve správné výši je ze zákona sankcionováno.
Podrobnější informace získáte: z Obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 8/2019, ze zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích v aktuálním znění, na hospodářsko-finančnímu odboru Městského úřadu Chrastava.

Kolektiv hospodářsko-finančnímu odboru