Kvalita vody v chrastavském koupališti
 

 

Od povodní se potýkáme s tím, že naše přírodní koupaliště je pro kolísavou hodnotu přítoku z Vítkovského potoka označována voda hygienickou stanicí jako nevhodná ke koupání.

Právě kolísavost přítoku je zásadním problémem, příslušná vyhláška č. 2138/2011 Sb. totiž stanovuje normy takto:
 

 

A

B

C

D

E

 

Ukazatel

Výborná jakost

Dobrá jakost

Přijatelná jakost

referenční metody rozboru

1

Intestinální enterokoky
(KTJ/100ml)

200(*)

400(*)

330(**)

ČSN EN ISO 7899-1(***)
nebo ČSN EN ISO 7899-2

2

Escherichia coli
(KTJ/100 ml)

500(*)

1 000(*)

900(**)

ČSN EN ISO 9308-3(***)
nebo ČSN EN ISO 9308-1


(*) Na základě vyhodnocení 95. percentilu.
(**) Na základě vyhodnocení 90. percentilu.
(***) V případě použití těchto metod je ukazatel udáván v jednotkách MPN/100 ml. MPN znamená nejpravděpodobnější počet (most probable number).
Při percentilovém zpracování logaritmicko-normální hustoty pravděpodobnosti (v dekadických logaritmech) mikrobiologických údajů získaných z jednoho monitorovacího místa se hodnoty percentilů stanoví takto:
1. Pro každou hodnotu ze sestaveného souboru údajů se vypočítá hodnota dekadického logaritmu (log10). Je-li zjištěna nulová hodnota, použije se místo toho dekadický logaritmus nejnižší meze detekce použité analytické metody.
2. Vypočte se aritmetický průměr logaritmovaných hodnot (μ)
3. Vypočte se směrodatná odchylka logaritmovaných hodnot (σ).
4. Hodnoty 90. a 95. percentilu hustoty pravděpodobnosti dat se vypočítají z následujících vztahů
a) 90. percentil = antilog(μ+1,282σ) = 10(μ+1,282σ).
b) 95. percentil = antilog(μ+1,65σ) = 10(μ+1,65σ).
 


Výsledky v roce 2020

 


Výsledky čtyř našich měření v letošním roce:
intenstecinální enterokoky:

470 (květen), 390 (červen), 16 (červenec), 2 (srpen)
Escherichia coli
120 (květen), 990 (červen), 2 (červenec), 3 (srpen)

Kdyby po celá 4 měření byla měření v průměru stále stejná, tzn. intenstecinální enterokoky by činily stále 219,5 [(470 + 390 +16 +2) /4] a Escherichia coli by činila stále 278,75 [(120 + 990 + 2 + 3)/4], byla by směrodatná odchylka s nulová a oba percentily by se tomuto průměru rovnaly. Intensteciální enterokoky by odpovídaly dobré jakosti (a jen těsně míjely výbornou jakost) a Escherichia coli by odpovídala suverénně výborné jakosti.

Při daných výsledcích však platí pro intensteciální enterokoky následující logaritmované hodnoty:
2,672 (květen), 2,591 (červen), 1,204 (červenec) a 0,301 (srpen) a aritmetický průměr m  činí 1,692 [(2,672 + 2,591 +1,204 +0,301) /4].
Směrodatná odchylka s což je odmocnina z jedné čtvrtiny součtu kvadrátu odchylek od průměru, tak činí odmocnina ¼ [(2,672-1,692)2 + (2,591-1,692)2 + (1,204-1,692)2 + (0,301-1,692)2], tj. odmocnina ¼ [0,960 + 0,808 + 0,238 + 1,935], což činí odmocninu z ¼ z 3,941, tj. po zaokrouhlení 0,993.
90. percentil tak činí = antilog (1,692+1,282x0,993) = 102,965  = 922
95. percentil tak činí = antilog (1,692+1,65x0,993) = 103,330  = 2140

Pro Escherichia coli platí obdobný výpočet. Výsledky jsou o to více zavádějící, že po dobu letních prázdnin, kdy bylo koupaliště otevřené, byly výsledky zkoušek doslova excelentní.

Chrastava dne 28. srpna 2020

Michael Canov - starosta


Odkaz:
Protokoly o měření v roce 2020