Program „COVID – Nájemné“ spuštěn

 

 

 

Podpora z programu COVID – Nájemné je určena pro podnikatele provozující maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytující služby zákazníkům v provozovně a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření vlády ČR zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto prostorách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

Podpora, poskytnutá v rámci Výzvy pro program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, je určena na období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 (dále jen rozhodné období) a spočívá ve slevě 30 % nájemného za rozhodné období ze strany pronajímatele, v podpoře ve výši 50 % ze strany státu a v úhradě 20 % nájemcem.

Žádosti do programu „COVID – Nájemné“ lze podávat od 26. 6. 2020 do 30. 9. 2020.

Vše potřebné je k dispozici na adrese www.mpo.cz/najemne.

V souvislosti s touto výzvou vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) Rada města Chrastava schválila na svém zasedání dne 29. června 2020 usnesením č. 2020/10/XVII poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného za prostory sloužící k podnikání podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytujícím služby zákazníkům v provozovně za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, kteří si z důvodu přihlášení se do tohoto programu o slevu písemně požádají.

Podmínkou poskytnutí slevy je žadatelem podepsané čestné prohlášení o splnění všech podmínek požadovaných poskytovatelem dotace a povinnost uhradit pronajímateli nájemné v plné výši v případě zamítnutí dotace poskytovatelem. Rozhodnutí o přiznání či zamítnutí podpory je nájemce povinen pronajímateli doložit do jednoho měsíce od jeho prokazatelného obdržení.


V Chrastavě dne 30.06.2020
Miloslava Houdová, majetkový referent ORM