Ministerstvo opět zrušilo rozhodnutí o zrušení demolice Kováku

video TV Chrastava

Ministerstvo pro místní rozvoj 30. ledna 2019 zrušilo už podruhé v přezkumném řízení, které je mimořádným opravným prostředkem, pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu stavebního úřadu (OÚPSŘ) Krajského úřadu Libereckého kraje, kterým bylo již podruhé zrušeno třetí rozhodnutí prvoinstančního orgánu stavebního úřadu (OVÚS) Městského úřadu v Chrastavě o demolici Kováku a věc vrátilo odvolacímu orgánu KÚ LK (celkově odvolací orgán zrušil tři rozhodnutí chrastavského stavebního úřadu o demolici Kováku již čtyřikrát).

Ministerstvo ve svém 12stránkovém rozhodnutí připomnělo krajskému úřadu, že on sám již v roce 2012 učinil závěr, že u dané stavby jde o ohrožení zdraví a života:
„Jak zmínilo ministerstvo výše, krajský úřad má povědomost o závadném stavu stavby a o tom, že vlastník stavby neplní povinnosti plynoucí mu ze zákona a z rozhodnutí stavebního úřadu minimálně od roku 2011; v roce 2012 učinil krajský úřad závěr, že v daném případě jde o ohrožení zdraví a života závadným staveb stavby. Ze spisového materiálu je zjevné, že závadný stav stavby se nadále prohlubuje a že vlastník nápravu zjednat nehodlá.“

Dále ministerstvo k argumentaci odvolacího orgánu, že je třeba odstranit jen ohrožující části stavby (vyzdívky atd.) a nic jiného, vysvětlilo, co je to část stavby:
„K setrvalé argumentaci krajského úřadu definicí pojmu stavba a zásadou proporcionality (přiměřenosti zásahu do práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů dotčených osob), kterou stanoví § 2 odst. 3 správního řádu, ministerstvo uvádí, že ustanovení § 2 odst. 4 stavebního zákona je třeba chápat v kontextu s účelovým vymezením pojmu stavba v § 2 odst. 3 stavebního zákona, tzn. podle okolností rozumět stavbou část stavby, čili část hotového nebo prováděného stavebního díla (například podlaží, trakt, atp.), nikoliv jednotlivé konstrukční prvky. To platí i v případě aplikace ustanovení § 129 odst. 9 stavebního zákona. Neplnění zákonných povinností i povinností uložených pravomocným rozhodnutím správního orgánu nelze podle názoru ministerstva hodnotit jako oprávněný zájem dotčené osoby.“

A dále ministerstvo uvedlo:
„Řešení přijaté krajským úřadem podle názoru ministerstva není v souladu s veřejným zájmem, kterým se podle společných zásad, jimiž se řídí stavební dozor vykonávaný stavebními úřady, rozumí i požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty, (§ 132 odst. 3 stavebního zákona). Krajský úřad se neřídil právním názorem ministerstva a opětovně porušil zásadu procesní ekonomie i zásadu rychlosti řízení. Rozhodnutí ze dne 21. srpna 2018 tak vydal v rozporu s § 2 odst. 4, § 6 odst. 1 a 2 a § 97 odst. 3 správního řádu. Ministerstvo proto rozhodlo, jak je ve výroku uvedeno.“

Nyní je tedy na tahu opětovně odvolací orgán tj. stavební úřad Libereckého krajského úřadu. Popravdě řečeno, neumím si po tomto rozhodnutí ministerstva představit jiné rozhodnutí odvolacího orgánu než potvrzení prvoinstančního orgánu o demolici. Zatím mě však ve svých očekáváních v dané věci odvolací orgán vždy velmi zklamal a jen jsem žasnul. Tak uvidíme….

Chrastava 04.02.2019                                     Michael Canov, starosta města Chrastava

 

Správní úkony:

30.01.2019 Opětovné rozhodnutí MMR o zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK

23.08.2018 Podnět k novému přezkumnému řízení na MMR

21.08.2018 Opětovné rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici

22.03.2018 Rozhodnutí MMR o zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK
30.11.2017 Rozhodnutí ministryně MMR Karly Slechtové o zamítnutí rozkladu majitele
13.07.2017 Usnesení MMR o zahájení přezkumného řízení

23.05.2017 Doplněný podnět k přezkumnému řízení na MMR

10.01.2017 Podnět k přezkumnému řízení na MMR
30.12.2016 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
25.10.2016 Vyjádření účastníka řízení města Chrastava včetně doplnění ze dne 27.10.2016
21.10.2016 Výzva odvolacího orgánu účastníkům řízení k vyjádření před rozhodnutím
23.06.2016 Třetí rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
04.12.2015 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení druhého rozhodnutí o demolici
05.08.2015 Druhé rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
10.03.2014 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení prvního rozhodnutí o demolici
03.01.2014 První rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
19.10.2012 Potvrzení odvolacího orgánu o nutných zabezpečovacích pracech
01.06.2012 Nařízení stavebního úřadu o nutných zabezpečovacích pracech

Znalecké posudky:
17.10.2016 Ing. Karel Čapek (objednaný odvolacím orgánem KÚ LK)
18.04.2016 Prof. Ing. Petr Hájek CSc. (objednaný prvoinstančním orgánem MěÚ Chrastava)

Články související na tomto webu:
02.03.2018 Kovák – požár střechy (Tv Chrastava, FB Tv Prima)
29.06.2017 Tv Chrastava –  práce krajských úředníků - Kovák, cesta na Grabštejn
02.01.2017 Krajský úřad zrušil i potřetí demolici Kováku (Tv Chrastava)
27.10.2016 Sisyfovský boj o demolici Kováku (Tv Chrastava)
07.01.2014 Kovák – 4 roky poté – půjde k zemi?
13.01.2010 Kovák – 2010 - finito! A nebo ne?

Média:
19.11.2016 článek Liberecký deník
14.11.2016 reportáž České televize (i zde)
17.03.2016 reportáž České televize
17.02.2014 článek Liberecký deník
31.01.2014 článek 5plus2
09.01.2010 článek iDNES
07.01.2010 reportáž České televize
07.01.2010 reportáž Českého rozhlasu
22.11.2005 reportáž  televize Genus
21.11.2005 reportáž České televize