Navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti

 

Jsem si plně vědom, že jakékoli zvyšování místních daní či poplatků je krajně nepopulární. Přesto jsem se rozhodl podat návrh na zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti s účinností od příštího roku, ze dvou na tři. Odůvodnění, na kterém jsem se podílel spolu s panem předsedou finančního výboru, a které bylo předloženo do zastupitelstva města konaného dne 15. dubna 2019, je uvedeno níže. Zastupitelstvo města předložený návrh schválilo. Žádné další navýšení daně či jakéhokoli místního poplatku (včetně poplatku za „popelnice“), minimálně v tomto volebním období, nepředpokládám.

Chrastava  16.04.2019

Michael Canov

Důvodová zpráva k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 o místním koeficientu a sazbě daně u daně z nemovitostí:
Město Chrastava konalo v uplynulých letech řadu investičních akcí (dokonce v zájmu občanů města 100% dotovalo i opravu majetku, který není v jeho vlastnictví a sice Sportovní halu TJ Spartak). V následujících letech město plánuje další opravy a rekonstrukce místních komunikací včetně sítí, výstavbu dalších chodníků, pokračování v projektu revitalizace sídliště Střelecký vrch, rekonstrukci budovy školy v Revoluční ul. (v současnosti probíhá rekonstrukce ve Školní ul.), přístavbu muzea hasičské techniky, rekonstrukci koupaliště, modernizaci kina, dokončení sběrného dvora, sportovní hřiště v okrajových částech (Vítkov, Víska), rekonstrukci mostu na trase cyklotrasy na „Kolonku“, zateplení dalších městských objektů a jistě se i v dalších letech najdou další nápady a podněty. Město Chrastava, které dlouhodobě usiluje o to být moderním městem, pochopitelně dbá na podporu a rozvoj školství, kultury, sportu a spolkové činnosti a samozřejmě dbá i o údržbu svého majetku včetně údržby zeleně a zimní údržby atd., atd.

Nejvýznamnějším příjmem města je RUD. Další, kdysi vydatný zdroj příjmů, prodej vlastního majetku (byty, pozemky), je v současnosti již mizivý (v budoucnu připadá v úvahu jediná významný akvizice - prodej zóny 60 RD). Dalšími příjmy města jsou poplatky. Město je dlouhodobě nezvyšuje. Poplatky za psy, ze vstupného, za užívání veřejného prostranství či z ubytovací kapacity jsou dlouhodobě neměnné, zpravidla od roku 2006. Poplatek, který zasahuje všechny občany našeho města, tj. poplatek za existenci systému na likvidaci odpadů byl zaveden od roku 2002 (předtím si každý platil popelnici) ve výši 396 Kč , od roku 2004 činil 456 Kč a od roku 2009 je ve výši 500 Kč/ob. V současnosti však prokazatelně činí náklady na obyv. za likvidaci odpadů cca 800 Kč, tzn. město by nemuselo za odpady doplácet při navýšení poplatku o 300 Kč, což by znamenalo při neexistenci neplatičů navýšený příjem pro město ve výši 1,8 mil. Kč.

Daň z nemovitosti je v současné době po RUD nejvýznamnějším příjmem města. Od 1. ledna 2008 byl zaveden zákonem č. 261/2007 Sb. místní koeficient, který obec může stanovit v hodnotě 2, 3, 4 nebo 5 a tím se násobí výchozí hodnota. Ta se ovšem násobí také základním koeficientem, který je stanoven dle počtu obyvatel (v Chrastavě 1,6; v Liberci 3,5; v Praze 5).

Chrastava stanovila v roce 2012 místní koeficient 2 s účinností od roku 2013. Nyní je navrženo místní koeficient změnit na hodnotu 3 s účinností od roku 2020. V případě schválení tak dojde ke zvýšení příjmu města o cca 4 až 4,5 mil. Kč, přičemž se na výši platby této daně podílejí více podniky na území města (cca ¾) než občané (cca ¼). Navýšení místního koeficientu je tak navrženo namísto navýšení poplatku za provoz systému na likvidaci odpadů, protože jednak v průměru méně zasáhne občany (nevlastníky nemovitostí vůbec) a jednak garantuje násobně větší příjem pro město. Z hlediska podniků lze považovat vyšší zatížení daní z nemovitosti za určitou kompenzaci za zatížení komunikací a za projev solidárnosti s občany města a za podporu rozvoje obce (na rozdíl od minulosti obec nemá jiný daňový příjem z podniků na svém katastru).

Michael C a n o v – starosta obce
Aleš Trpišovský – předseda finančního výboru

Chrastava  13. března 2019

Odkazy:
Důvodová zpráva ve formátu pdf:
http://www.chrastava.com/zm/st/2019/03/dz_ozv_2_2019.pdf
Schválená OZV 2/2019
http://www.chrastava.com/deska/2019/19-064.pdf
Dosavadní OZV 2/2012
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vyhl-12-2.pdf