Zeleň 2017-2018


 

 


Na území Chrastavy i v okolí je v poslední době poměrně často slyšet zvuk motorových pil. Zde je proto souhrn informací k tomuto tématu. Jde například o ořezy a okleštění stromů prováděné od loňského roku ze strany ČEZu. Zeleň po mnoha letech neúdržby ochranného pásma elektrického vedení musela zmizet a některé stromy byly vážně poškozeny neodborným ořezem. K plánované těžbě okraje lesního pozemku došlo v režii města mezi Střeleckým Vrchem a silnicí I/13 a v okolí zdejších rybníků. Akce Pumptrack a rozšíření parkovacích míst si vyžádaly další kácení na Střeleckém Vrchu. Výraznou změnou projde i zanedbaný porost v Lipové ulici související s demolicí a následnou výstavbou v areálu bývalého Bremi. K odstranění několika neperspektivních dřevin došlo i v Pobřežní ulici a v úseku nově vybudované cyklostezky podél Jeřice, ve správě Povodí Labe s.p. Ani realizace oplocení podél silnice I/13 u prvního sjezdu na Chrastavu se neobejde bez odstranění několika stromů a odstranění zapojených porostů. V plánu je i revitalizace parčíku u ZŠ Školní.
Vlivem silných větrů došlo v loňském roce i k mnoha havarijním situacím způsobených právě selháním dřevin nebo jejich částí. Namátkou jmenujme např. rozlámanou vrbu u ČOV, rozlomený dub červený vedle viaduktu u vlakového nádraží, vyvrácená olše u komína, selhání kosterní větve lípy u hasičárny, vyvrácený jasan v Dolní Vítkově nebo polom vzrostlého smrku pichlavého u ZŠ Školní.
Současně ale dochází k novým výsadbám, které budou vhodně a účelně kompenzovat ekologickou újmu vzniklou kácením. Ozeleněn bude vnitroblok v Turpišově ulice a jeho přilehlé okolí. Dojde k založení lesoparku na Střeleckém Vrchu. V této lokalitě budou ponechány jak stávající dřeviny s dlouhodobou perspektivou, tak zde bude v první fázi vysazeno 200 ks jedlí. Proluka zeleného pásu mezi okály a čerpací stanicí u silnice I/13 bude vyplněna padesát metrů širokým pruhem ochranné zeleně. Náhradní výsadba se vyskytne i v areálu bývalého Bremi a na mnoha dalších místech města se během letošního roku vyskytnou další nové stromy a keře. Z dotačních titulů EU a Krajského úřadu je v plánu vysadit novou ovocnou alej v Dolním Vítkově a dosadit slivoně podél cesty na Vysokou. Průběžně také probíhá odborné ošetřování vzrostlých stromů v majetku města specializovanými arboristickými firmami za účelem zvýšení jejich provozní bezpečnosti.

Text a foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS

Chrastava 21. 02. 2018