Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch

V letošním roce proběhne rozšíření parkovacích míst na Střeleckém Vrchu a také oprava povrchů první části sídliště u objektu č. p. 666 až 668.
V tomto roce bude realizována větší část stavebního objektu SO 101, která začíná u nových povrchů na vjezdu do sídliště a řeší také odvodnění těchto zpevněných ploch pomocí nových uličních vpustí. V letošním roce se bude jednat o stavební práce na rozšíření parkoviště v lokalitě u objektu č. p. 688 a 691. Konkrétně půjde o rozšíření parkovacích míst směrem k okálům, kde budou vytvořena kolmá parkovací stání namísto podélného stání jako doposud. Jedná se o stavební objekt SO 102. Navýšení parkovací kapacity v této lokalitě je o 15 parkovacích míst. Další rozšíření parkovacích míst v letošním roce bude provedeno u objektu č. p. 699 a 700. Zde dojde k výstavbě nových parkovacích míst směrem k rybníkům. Jedná se o stavební objekt SO 103. Zde bude vystavěno 11 parkovacích míst. Poslední rozšíření parkovacích ploch v letošním roce bude provedeno u objektu č. p. 681. Zde dojde ke zdvojnásobení plochy stávajícího parkoviště včetně opravy původního parkoviště. Jedná se o stavební objekt SO 104. V této lokalitě dojde k navýšení parkovací kapacity o 15 parkovacích míst.
V dalších letech bude následovat další obnova povrchů komunikací a parkovacích míst v koordinaci s rekonstrukcí inženýrských sítí v lokalitě Střelecký Vrch. V roce 2019 je plánována rekonstrukce plynovodu v lokalitě Střelecký Vrch, která bude začínat u objektu č. p. 693 a dále povede okolo č. p. 669 a dále směrem do sídliště. Na tyto práce bude navazovat oprava komunikací v režii města.
Po dokončení opravy povrchů na sídliště bude provedeno kompletní dopravní značení v této lokalitě včetně oddělení parkovacích ploch a jízdních pruhů vodorovným dopravním značením.

Ing. Daniel Fadrhonc
Chrastava, 06.03.2018
      

Situace Střelecký Vrch