Základy lesoparku na Střeleckém Vrchu byly položeny

 

Ve vegetačním klidu 2017 – 2018 bylo dle plánu vykáceno poměrně značné množství vzrostlých dřevin na pomezí lesních a mimolesních pozemků v majetku města Chrastava na Střeleckém Vrchu. Po úklidu dřevní hmoty a klestu došlo v sobotu 14.4.2018, za vydatné pomoci asi třiceti dětí z Bételu, k vysazení dvou set kusů sazenic jedle bělokoré. Tím byly položeny pomyslné základy dlouhodobé vize lesoparku, který by se měl táhnout podél silnice I/13 od podchodu, kolem rybníků až téměř k benzinové pumpě. Jde o značně frekventovanou lokalitu hojně využívanou obyvateli sídliště, dětmi, pejskaři či rybáři. V plánu je zpřístupnění a zpevnění stávajících cestiček, dosadba dřevin a keřů s ohledem na ochranný a rekreační charakter území, případně instalace mobiliáře. Rovněž dojde k pozitivní selekci zdejších náletů, které budou tvořit základ budoucího porostu. Další nové výsadby budou následovat.
Do realizace tohoto projektu se může zapojit každý. V případě zájmu, kontaktujte referenta OVÚS, MěÚ Chrastava, Martina Spáčila (482 363 859, spacil@chrastava.cz).

Text: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava
Foto: Věra Stefanová, Bétel