Ministerstvo zrušilo rozhodnutí o zrušení demolice Kováku


Ministerstvo pro místní rozvoj 19. března (doručeno 22. března 2018) vydalo v přezkumném řízení, které je mimořádným opravným prostředkem, rozhodnutí, kterým zrušilo pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu stavebního úřadu (OÚPSŘ) Krajského úřadu Libereckého kraje, kterým bylo již potřetí zrušeno rozhodnutí prvoinstančního orgánu stavebního úřadu (OVÚS) Městského úřadu v Chrastavě a věc vrátilo odvolacímu orgánu KÚ LK.

Odvolací orgán tak bude muset znovu rozhodnout o odvolání majitele Kováku pana Radima Urbana proti rozhodnutí prvoinstančního orgánu o demolici, přičemž je ve svém rozhodování vázán názorem ministerstva.

Jádrem celého dalšího vývoje bude výklad § 129 (1) a) stavebního zákona, který je paragrafem, který řeší demolice kromě § 135 (1) SZ, který na rozdíl od něj nepodmiňuje demolici havarijním stavem, který hrozí zřícením, ale jen současným naplněním dvou podmínek, a sice že existující závady ohrožují životy osob a zvířat a že majitel tyto závady v předepsané lhůtě neodstranil.

Zák. č. 183/2006 Sb. § 129 (1) „Stavební úřad nařídí odstranění stavby a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby;“

§ 135 (1) „Stavební úřad nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením.“

Odvolací orgán totiž, jak ve svém rozhodnutí konstatuje ministerstvo, vyjádřil pochyby o smysluplnosti ustanovení § 129 (1) a) SZ a poznamenal, že v praxi se toto ustanovení běžně neuplatňuje a že s jeho aplikací nejsou velké zkušenosti.

Odvolací orgán ve svém rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o demolici tvrdil, že stavbu lze odstranit dle § 129 (1) a) SZ jen tehdy, když je to jediné řešení (stavba hrozí zřícením), a protože přesně tento stav popisuje § 135 (1) SZ, dospěl tak k názoru, že je to paragraf nesmyslný.

Proti tomuto názoru odvolacího orgánu se postavilo ministerstvo, když ve svém rozhodnutí (str. 13) doslova uvedlo: „Ministerstvo nesdílí názor krajského úřadu, že závadným stavem stavby, při kterém se uplatní § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, je nutno rozumět stav řešitelný jedině odstraněním stavby. Ostatně sám krajský úřad připustil, že tento jeho výklad postrádá smysl.“

Dále ministerstvo na str. 13 svého rozhodnutí doslova rozstřílelo argumentaci odvolacího orgánu o tom, že jelikož je bezprostřední okolí v soukromém vlastnictví tak, přestože tam je volný přístup, se nejedná o veřejné prostranství, slovy: „Pokud jde o argumentaci krajského úřadu, že bezprostřední okolí stavby není veřejným prostorem a že tak není důvod k pohybů zvýšeného počtu chodců v tomto místě, pak z obsahu spisu vyplývá, že jde o pozemky, které jsou přístupné každému bez omezení. To znamená, že ve smyslu zákona o obcích jde o veřejné prostranství, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, a je nedůležité, jak velký počet osob může být v tomto prostoru na životě nebo zdraví ohrožen.“

V závěru ministerstvo odvolacímu orgánu sděluje, že pokud bude nadále trvat na tom, že prvoinstanční orgán nesmí postupovat podle § 129 (1) a) SZ tak, ať při zrušení jeho rozhodnutí řízení zastaví, aby se účastník řízení (nepochybně myšleno Město Chrastava) mohl bránit u soudu. Dosud totiž odvolací orgán při zrušení rozhodnutí jen vracel věc stavebnímu úřadu k dalšímu řízení a tím Městu Chrastava znemožňoval věc dát k soudu, resp. když se o to Město pokusilo, soud se věcí odmítnul zabývat s odůvodněním, že není ukončená.

Osobně však věřím, že odvolací orgán se začne konečně celou záležitostí podle § 129 (1) a) SZ zabývat, tím spíše, že tak učinil (totožní úředníci) 31. ledna letošního roku v případě demolice garáže v Chrastavě, kdy po téměř pěti letech pravomocně potvrdil rozhodnutí našeho stavebního úřadu o demolici a celé své rozhodnutí opřel právě o § 129 (1) a) SZ. V případě, že podle tohoto paragrafu bude odvolací orgán postupovat, neumím si představit jiné rozhodnutí než takové, které rozhodnutí o demolici Kováku potvrdí, neboť závady ohrožující životy nebo zdraví osob nebo zvířat, které konstatoval v jiném svém pravomocném rozhodnutí odvolací orgán již 19. října 2012, dosud odstraněny nebyly.

Rozhodnutí MMR je dosud nepravomocné, lze proti němu podat do 15 dnů rozklad. Pokud by tak někdo učinil, rozhodoval by v dané věci nový ministr na základě doporučení rozkladové komise.

Chrastava 22.03.2018

Michael Canov, starosta města Chrastava


Správní úkony
22.03.2018 Rozhodnutí MMR o zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK
30.11.2017 Rozhodnutí ministryně MMR Karly Slechtové o zamítnutí rozkladu majitele
13.07.2017 Usnesení MMR o zahájení přezkumného řízení
30.12.2016 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
25.10.2016 Vyjádření účastníka řízení města Chrastava včetně doplnění ze dne 27.10.2016
21.10.2016 Výzva odvolacího orgánu účastníkům řízení k vyjádření před rozhodnutím
23.06.2016 Třetí rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
04.12.2015 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení druhého rozhodnutí o demolici
05.08.2015 Druhé rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
10.03.2014 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení prvního rozhodnutí o demolici
03.01.2014 První rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
19.10.2012 Potvrzení odvolacího orgánu o nutných zabezpečovacích pracech
01.06.2012 Nařízení stavebního úřadu o nutných zabezpečovacích pracech

Znalecké posudky:
17.10.2016 Ing. Karel Čapek (objednaný odvolacím orgánem KÚ LK)
18.04.2016 Prof. Ing. Petr Hájek CSc. (objednaný prvoinstančním orgánem MěÚ Chrastava)

Články související na tomto webu:
02.03.2018 Kovák – požár střechy (Tv Chrastava, FB Tv Prima)
29.06.2017 Tv Chrastava –  práce krajských úředníků - Kovák, cesta na Grabštejn
02.01.2017 Krajský úřad zrušil i potřetí demolici Kováku (Tv Chrastava)
27.10.2016 Sisyfovský boj o demolici Kováku (Tv Chrastava)
07.01.2014 Kovák – 4 roky poté – půjde k zemi?
13.01.2010 Kovák – 2010 - finito! A nebo ne?

Média:
19.11.2016 článek Liberecký deník
14.11.2016 reportáž České televize (i zde)
17.03.2016 reportáž České televize
17.02.2014 článek Liberecký deník
31.01.2014 článek 5plus2
09.01.2010 článek iDNES
07.01.2010 reportáž České televize
07.01.2010 reportáž Českého rozhlasu
22.11.2005 reportáž  televize Genus
21.11.2005 reportáž České televize