Chytejte dešťovou vodu s dotací města

Letošní červenec a srpen nám ukázal další nepřívětivou tvář měnících se klimatických poměrů v našich zeměpisných šířkách. V letech 2010 a 2013 nám příroda nadělila při povodních tolik vody, že nebylo jak se jí zbavit. Letošní léto naopak odnesla dešťové srážky do úplně jiných částí Evropy, aby nám dopřála praktickou ukázku, jak se lidem žije v oblastech polopouští.
Vzhledem k tomu, že zřejmě nejde o ojedinělé jevy, ale o trend přinejmenším na několik budoucích desetiletí, bude nejlepší se přizpůsobit a naučit se se srážkami, které nám budou přidělovány, lépe hospodařit.
Z těchto důvodů Zastupitelé města Chrastava na svém jednání dne 18. 6. 2018 schválili rozšíření dotačního programu města Fond voda na tuto oblast. Rozšířením dotačního programu sleduje město především podporu hospodárného využívání srážkové vody, která bez užitku odtéká zejména ze střech domů a zpevněných ploch. Vytvoření podmínek pro její zadržování a následné využívání k zalévání trávníků, zahrad a zahrádek v období beze srážek lze považovat za veřejný zájem.

Na co lze dotaci čerpat?

Na pořízení akumulačních zařízení o minimálním objemu 100 litrů. Jsou to různé sudy, jímky, nádrže povrchové i podpovrchové, uzavřené i otevřené. S výjimkou zahradních jezírek s chovem ryb.

Kolik peněz lze z dotace získat?

Výše dotace činí 2,- Kč na 1 litr instalované akumulace (nádrže) na dešťové vody, maximálně však jedna třetina pořizovací ceny včetně DPH až do celkové částky 10.000,-Kč.

Kdy a kde se dá o dotaci požádat ?

Dotaci lze poskytnout na zařízení realizovaná nebo pořízená po dni 1. 7. 2018. O dotaci lze požádat na hospodářsko finančním odboru městského úřadu.
Žadatel, kterému byla dotace poskytnuta, může žádat o poskytnutí další dotace na rozšíření objemu akumulace dešťových vod opakovaně, za stejných podmínek, přičemž maximální součet poskytnutých dotací na tutéž užívanou nemovitost je 10.000,- Kč.

Kdo může o dotaci požádat ?

Fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Chrastavě, tedy občané Chrastavy vlastnící nemovitost v Chrastavě nebo Ti, kteří mají pronajatou zahrádku v Chrastavě. Dále mohou žádat právnické osoby – spolky, společenství vlastníků BJ, nebo bytová družstva.

Bližší podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách města. Případným zájemcům o dotaci rádi poradí pracovníci městského úřadu na odboru hospodářsko-finančním, kancelář starosty i odbor rozvoje a majetku.