Duc–duc–duc  aneb veliká omluva za bezmoc


 

video TV Chrastava

 

Omlouvám se všem občanům za svoji bezmoc v souvislosti s akcí Czarotek Free Party 2018, která probíhá na katastru Statutárního města Liberce. Přes veškeré úsilí a volání na všechny možné strany jsem zcela bezmocný a nedokázal jsem a nedokáži zabránit dalšímu konání této akce, která probíhá od pátku 27. dubna a má končit až zítra v úterý 1. května 2018. Nejen na místě konání v Liberci, ale i v Chrastavě a na řadě dalších míst se projevuje nesnesitelným non-stop dunícím duc-duc-duc, při kterém bych se vůbec nedivil, kdyby se někdo zbláznil, vyskočil z okna apod.  

Páchání přestupku - porušování vyhlášky Statutárního města Liberce!

Policie České republiky dle prohlášení ředitele krajského ředitelství PČR Libereckého kraje ví, že je porušována obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberce č. 3/2009 s tím, že řešení porušení vyhlášky je v kompetenci magistrátu, neboť se jedná o pouhý přestupek. Tak to ostatně krajské ředitelství uvedlo již 28. dubna oficiálně na svých stránkách. 

Podle mého právního názoru však byla (a v tuto chvíli stále ještě) Policie České republiky povinna ze zákona zasáhnout a páchání přestupku zamezit, pokud páchání přestupku trvalo a trvá a ona byla a je u toho. Namísto toho Policie České republiky konala a koná spíše pořadatelskou službu a za pomoci antikonfliktního týmu prosila a prosí pachatele přestupku, aby ho už dále tolik nepáchali a produkci ztišili.

Podle mého právního názoru byla a je povinna zasáhnout Městská policie Liberec, jejímž řízením je pověřen primátor, protože o páchání přestupku ví, ví kde se páchal a páchá a ví, že jeho páchání trvá. Pokud by její síly nestačily, má ze zákona právo požádat o součinnost Policii České republiky a ta by byla povinna ji poskytnout.

Porušení zákona o hluku?

Ředitel Krajské hygienické stanice mně tvrdil, že hygiena nemůže kvůli dva roky staré novele zákona na ochranu zdraví oficiálně měřit při hudebních produkcích hluk (měření, které se uskutečnilo bylo neoficiální) a na toto se odvolává opakovaně i policie. Nemohu si ale pomoci, ať čtu zákon na ochranu zdraví jak čtu, mně z toho vychází, že překročení hygienického limitu při hudební produkci je porušením zákona a kdo jiný než hygiena by to měl oficiálně zjišťovat?

Zákon na ochranu zdraví č. 250/2000 Sb. „DÍL 6 Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením      Hluk a vibrace § 30 (1) „…osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek … jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor…

§ 34 (1) Prováděcí právní předpis upraví hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, způsob jejich měření a hodnocení. (2) Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.“

Co dál

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta deklaroval zákonodárnou iniciativu po vzoru Velké Británie, poté co se tam v devadesátých letech konala obdobná, ale ještě podstatně větší akce. A od té doby tam mají klid. Pokusím se s panem hejtmanem v dané věci spolupracovat a podporovat průchodnost takovéto změny v Senátu. To je ale budoucnost.

Za právě proběhlou současnost a za svoji bezmoc se ještě jednou hluboce omlouvám.    

Chrastava 30.04.2018                                                Michael Canov, senátor za vol. obvod Liberec a starosta Chrastavy