Město Chrastava má nový plán odpadového hospodářství

 

 


Město Chrastava má povinnost zpracovat podle zákona o odpadech svůj plán odpadového hospodářství. Byl proto zpracován nový plán odpadového hospodářství města, který je platný po schválení Radou města Chrastava.
Plán odpadového hospodářství zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1.000 t ostatního odpadu. Například v roce 2016 město Chrastava vyprodukovalo 1.241 t směsného komunálního, 44 t skleněných obalů, 79 t papíru a lepenky nebo 28 t plastů.
Jedná se o strategický dokument města v oblasti plánování v odpadovém hospodářství. Plán odpadového hospodářství města je závazným podkladem pro jeho činnost v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace města. Tento plán se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle zákona o odpadech.
Plán má tři části: analytická část plánu obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města. Závazná část plánu obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci obecního systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění těchto cílů. Směrná část plánu obsahuje návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s odpady a kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství města zpracován.
Nový plán odpadového hospodářství se připravoval více než rok a je zpracován v souladu se závaznou částí platného Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje. Zpracovatelem byla společnost ISES, s.r.o., IČ 64583988, Praha.
Návrh Plánu odpadového hospodářství města Chrastava schválila Rada města Chrastava na svém zasedání dne 5. 6. 2017. K plánu se vyjádřil také Krajský úřad Libereckého kraje, který k němu měl pouze drobné připomínky, jenž byly následně zapracovány. 
Plán je zpracován na roky 2017 – 2021.

Odkaz na kompletní Plán odpadového hospodářství Města Chrastava zde.


Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Chrastava 20. června 2017