Naděje na demolici Kováku opět svitla 

Tv Chrastava    

 


Naděje na demolici Kováku opět svitla

Ministerstvo pro místní rozvoj z podnětu Města Chrastava použilo mimořádný opravný prostředek a zahájilo svým usnesením ze dne 13. července 2017 přezkumné řízení ve věci Kováku o pravomocném rozhodnutí odvolacího orgánu (Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje), kterým bylo již potřetí zrušeno rozhodnutí o demolici Kováku prvoinstančním orgánem (Odborem výstavby a územní správy MěÚ Chrastava).

V odůvodnění usnesení MMR vyslovilo důvodné podezření z toho, že krajský úřad postupoval v rozporu se zákonem:
„Předběžným posouzením věci došlo ministerstvo k závěru, že lze mít důvodně za to, že krajský úřad v daném případě nezjistil stav věci, o němž by nebyly důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro soulad jeho rozhodnutí se zásadou ochrany veřejného zájmu a zásadou nestranného postupu, a že nezjistil všechny rozhodné okolnosti tak, jak je povinností správního orgánu v řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, tedy že podnětem napadené rozhodnutí vydal v rozporu se základními zásadami činnosti správních orgánů uvedenými v § 2 odst. 4 a § 3 správního řádu a v rozporu s ustanovením § 50 odst. 3 téhož zákona.“

Za zmínku též stojí, že MMR v odůvodnění zaregistrovalo vskutku neuvěřitelnou argumentaci odvolacího orgánu, kterým si dovolil zpochybnit smysluplnost zákona:
„Krajský úřad vyjádřil pochyby o smysluplnosti ustanovení stavebního zákona, které stavební úřad aplikoval; poznamenal přitom, že v praxi se toto ustanovení běžně neuplatňuje a že tedy s jeho aplikací nejsou velké zkušenosti.“
Šlo o toto ustanovení § 129 stavebního zákona:
„(1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby;“

Výsledkem přezkumného řízení může být (ale také nemusí) zrušení pravomocného rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o demolici Kováku. Naděje na demolici této hrůzy, hyzdící hlavní vjezd do našeho města, tak opět svitla.

V Chrastavě dne 14.07.2017

Michael Canov, starosta města Chrastava


Správní úkony
13.07.2017 Usnesení MMR o zahájení přezkumného řízení
30.12.2016 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
25.10.2016 Vyjádření účastníka řízení města Chrastava včetně doplnění ze dne 27.10.2016
21.10.2016 Výzva odvolacího orgánu účastníkům řízení k vyjádření před rozhodnutím  
23.06.2016 Třetí rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
04.12.2015 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení druhého rozhodnutí o demolici
05.08.2015 Druhé rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
10.03.2014 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení prvního rozhodnutí o demolici
03.01.2014 První rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
19.10.2012 Potvrzení odvolacího orgánu o nutných zabezpečovacích pracech
(pozn.: učiněno z důvodu ohrožení životů a zdraví, dodnes nebylo nic z nařízení realizováno)
01.06.2012 Nařízení stavebního úřadu o nutných zabezpečovacích pracech  

Články související na tomto webu:
29.06.2017 Tv Chrastava –  práce krajských úředníků - Kovák, cesta na Grabštejn
02.01.2017 Krajský úřad zrušil i potřetí demolici Kováku (Tv Chrastava)
27.10.2016 Sisyfovský boj o demolici Kováku  (Tv Chrastava)  
07.01.2014 Kovák – 4 roky poté – půjde k zemi?

13.01.2010 Kovák – 2010 - finito! A nebo ne?

Média:
19.11.2016 článek Liberecký deník
14.11.2016 reportáž České televize (i zde)
17.03.2016 reportáž České televize
17.02.2014 článek Liberecký deník
31.01.2014 článek 5plus2
09.01.2010 článek iDNES
07.01.2010 reportáž České televize
07.01.2010 reportáž Českého rozhlasu
22.11.2005 reportáž Českého rozhlasu
21.11.2005 reportáž České televize