MĚSTO CHRASTAVA VYHLAŠUJE PRO ROK 2018

GRANT (dotační program) na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2017 dotační program na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 300.000,- Kč pro kalendářní rok 2018.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.

Písemná žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složky města, Turpišova 407, 463 31 Chrastava, e-mail: sklub@chrastava.cz

nejpozději do 12. března 2018 do 12.00 hod.

(lze podávat od 11. ledna 2018)

 

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

 

Úplné znění žádosti, požadované přílohy a pravidla pro přidělení grantu jsou k dispozici na:

 

 

 


Pravidla dotačního programu

GRANT  z rozpočtu města Chrastava pro rok 2018

schválena na jednání ZM dne 11. 12. 2017

I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Finanční prostředky z rozpočtu Města Chrastavy budou poskytnuty (použity) k přímé podpoře sportovních, kulturních, spolkových aktivit a cestovního ruchu.
 

II. Důvody podpory stanoveného účelu

 Rozvoj spolkové činnosti v oblastech sportovních a kulturních aktivit a cestovního ruchu.

III. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu.

 Je předpokládáno, že v rozpočtu na rok 2018  bude vyčleněno na GRANT celkem 300.000,-Kč. 

IV.  Kritéria:

a) aktivní spolupráce s městem Chrastava při akcích (články, internet, ukázky při akcích města)

b) práce s mládeží

c) rozsah činnosti

d) práce a aktivity s veřejností a pro veřejnost

e) vybavení, zařízení a služby potřebné pro výkon činnosti.

f) rozsah získaných prostředků z programů jiných poskytovatelů

g) prezentace města při své činnosti.

 

 Žadateli může být přidělena dotace až do 100 % požadované částky.

V. Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak apod.) působící na území města.

VI. Lhůta pro podání žádosti

Žádosti o finanční prostředky z GRANTU lze podávat od 11. ledna 2018 (31. den  ode dne trvalého zveřejnění tohoto programu na úřední desce umožňující dálkový přístup),

                                       nejdéle do 12. března 2018 do 12.00 hod.

 

VII. Podmínky pro poskytnutí dotace

1. Žádosti musí být podány v písemné podobě do kanceláře Společenského klubu,  Turpišova 236, 463 31 Chrastava, případně do podatelny MěÚ Chrastava, nejpozději v den a hodinu ukončení příjmů žádostí.


2. Přílohy žádosti musí vždy obsahovat:
- vyplněný formulář žádosti
- textová část popisu akce
- kopie dokladu o právní subjektivitě
- kopie stanov společnosti, zřizovací listina
- kopie dokladu o stávajícím statutárním zástupci
- kopie dokladu o zřízení účtu
- čestné prohlášení, zda je žadatel plátce DPH či nikoliv

3. Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálních formulářích pro příslušný rok a obsahující všechny požadované údaje a přílohy, které byly doručeny na Společenský klub, organizační složku města Chrastava nejpozději v den ukončení příjmu žádostí.
4. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí Společenský klub, organizační složka města. Neúplné žádosti a žádosti podané po termínu příjmu žádostí budou vyřazeny.
5. Všechny kompletně vyplněné, úplné a včas podané žádosti budou předloženy k projednání komisi grantu jmenované zastupitelstvem města, která zpracuje návrh na přidělení a výši grantu (až do 100% požadované částky).
6. Na poskytnutí grantu z rozpočtu města Chrastava není právní nárok.

 

VIII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Vedoucí SK předloží do 16. 3. 2018 návrh komise na rozdělení grantu vedoucímu HFO k přípravě podkladů na rozhodnutí  ZM dne 9. 4. 2018.
Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí do 15 dnů od ověření usnesení zastupitelstva města. Výsledky budou též zveřejněny na internetové stránce města Chrastava.

 

IX. Kontrola využití přidělených prostředků

1. Společenský klub, organizační složka města Chrastava nebo jiné oprávněné orgány města Chrastava mají právo kontrolovat využití přidělených finančních prostředků.

 

X. Vyúčtování

1. Přidělené finanční prostředky z grantu musí být vyúčtovány nejdéle do 23. listopadu 2018 a to formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy na příslušných formulářích.
2. Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnuté finanční dotace  nejpozději do 23.11. 2018 na Hospodářsko-finanční odbor města Chrastava, zaniká příjemci nárok na poskytnutí finančního příspěvku a je povinen tento finanční příspěvek vrátit poskytovateli nejdéle do 14.12.2018
3. Součástí závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy jsou kopie dokladů (např. faktury a doklady o jejich zaplacení apod.) vztahující se k použití poskytnutých finančních prostředků a prokazující skutečné náklady na uskutečnění akce v roce 2018.

XI. Vzor žádosti, přílohy k žádosti a závěrečného vyúčtování

č. 1 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků z grantu Města Chrastavy
č. 3 – Příloha k žádosti

č. 2 - Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva

 

XII. Orientační harmonogram průběhu programu, činnost komise pro hodnocení žádostí a přidělení prostředků

A – Přípravná fáze

 

Krok č.

Termín

 

Činnost

Zodpovídá

1.

11. 12. 2017

Schválení Pravidel dotačního programu  v zastupitelstvu města a jmenování členů komise z řad členů ZM

ZM

2.

do 12. 1. 2018

Zveřejnění programu na úřední desce

vedoucí KS

3.

11. 1. 2018

Počátek lhůty pro podání žádostí

vedoucí SK

4.

únor 2018

1. jednání komise před ukončením příjmu žádostí. Seznámení členů s pravidly programu. Seznámení členů komise s kritérii hodnocení. Určení způsobů hodnocení podle kritérií. Upřesnění harmonogramu jednání komise.

předseda komise

5.

12. 3. 2018

Konec lhůty pro podávání žádostí do 12.00 hodin

 

6.

5. 2. 2018

Schválení Rozpočtu na r. 2018 v ZM

ZM

 

B -  Fáze hodnocení

 

7.

 

březen   2018

Hodnocení podaných žádostí dle schváleného programu v komisi.  Počet jednání potřebných ke zpracování kompletního návrhu na rozdělení grantu stanoví předseda komise.

 

předseda komise

8.

 

do 16. 3. 2018

Předání  hodnocení podaných žádostí  - rozdělení grantu jednotlivým žadatelům vedoucímu HFO jako podklad pro přípravu ZM.

 

Vedoucí SK

 

C -  Fáze rozhodnutí

 

9.

 do  22. 3. 2018

Zpracování návrhu na usnesení ZM o rozdělení GRANTU 2018 a zpracování návrhů veřejnoprávních smluv u dotací nad 50.000,-Kč pro schválení v ZM.

vedoucí HFO

10.

   9. 4. 2018

Schválení veřejnoprávních smluv v ZM

ZM

11.

   11. 4. 2018

Zajištění podpisů smluv stranami + zveřejnění v registru

vedoucí HFO

12.

do 1. 5. 2018

Zveřejnění rozdělení GRANTU v Chr. listech

vedoucí SK

13.

do 15. 5. 2018

Zveřejnění veřejnoprávních smluv na elektr. úřední desce do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

vedoucí KS

14.

do 17. 4. 2018

Zpracování návrhů veřejnoprávních smluv u dotací do 50.000,-Kč pro schválení v RM.

vedoucí HFO

15.

do 27. 4. 2018

Zajištění podpisů smluv oběma stranami.

vedoucí HFO