Konkurzní řízení na ředitele VÚDDŠSŠZŠŠJ založené na nezákonnosti

  

Je tragédií když ústřední orgán státní správy v tomto případě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy založí své jednání na porušení právního předpisu, a to ještě k tomu vlastního.

Bohužel, dle mého názoru přesně k tomu došlo při konkurzním řízení na místo ředitele VÚDDŠSŠZŠŠJ. Jak dle mého sedláckého rozumu, tak dle mého právního názoru je naprostou elementární povinností, aby text úplného znění vyhlášení konkurzu nebyl po celou dobu vyhlášení jakkoli měněn. Jasně to stanovuje i vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., která v paragrafu 6, odst. 1 zní: „O průběhu konkursu pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje: a) úplné znění vyhlášení konkursu, b) datum a způsob vyhlášení konkursu,…“, ze kterého je evidentní, že úplné znění je jedno znění a že je k datu vyhlášení konkurzu.

Pokud by snad došlo k nutnosti jakkoli změnit či jakkoli doplnit úplné znění vyhlášení konkurzu, existuje k tomu dle mého právního názoru jedna jediná zákonná cesta a sice původní konkurzní řízení zrušit a vyhlásit nové.

V předmětném případě bylo úplné znění vyhlášeného konkurzu vydáno 31. května 2016 s možností podávání přihlášek do 22. června 2016 (viz zde a zde). Dne 9. června 2016 však byl text úplného znění změněn (beze změny termínu ukončení podávání přihlášek) doplněním následujícího textu (viz zde a zde):
„Poznámka: S účinností od 1. 9. 2016 dochází k organizační změně, kdy právnická osoba nebude vykonávat činnost výchovného ústavu a střední školy.“

V tomto případě se navíc jedná o naprosto zásadní doplnění textu, který informuje uchazeče o tom, že i když nastoupí do funkce okamžitě po proběhnutí konkurzního řízení (pokud obratem MŠMT bude jmenovat), tzn. v druhé polovině července (nemluvě o případech, kdy po uplynutí výpovědní doby v dosavadním zaměstnání až po 1. září), týká se ho činnost výchovného ústavu jen symbolicky (odeslání chovanců jinam) a střední školy o prázdninách již vůbec ne.

Potencionální uchazeči, kteří se na úřední desku MŠMT podívali před změnou textu úplného znění, tzn. před 9. červnem 2016 (a již se nepodívali poté), tak byli uvedeni v omyl, který mohl vést (kromě nesmyslné koncepce či její části, což se nutně musí promítnout do výsledků u konkurzní komise) k těmto důsledkům:
a) potencionální uchazeč, který měl především zájem o práci s dětmi staršími 15 let (tzn. VÚ a SŠ) se přihlásil do výběrového řízení, kam by se jinak nepřihlásil
b) a především: potencionální uchazeč, který měl zájem o práci s dětmi mladšími 15 let (tzn. DDŠ a ZŠ) a nechtěl pracovat se staršími 15 let (tzn. nechtěl VÚ a SŠ) se do konkurzního řízení vůbec nepřihlásil.
Upozorňoval jsem na toto osobně paní ministryni školství a jejího pana náměstka (předsedu konkurzní komise) po skončení mimořádného ZM dne 21. června 2016. Upozorňoval jsem na toto na úvodním sezení konkurzní komise (ještě před otevíráním obálek), které se uskutečnilo v pondělí 27. června 2016 na MŠMT a které bylo z důvodu přezkoumání této mé námitky přerušeno do pátku 1. července 2016. Vše marné. Bohužel MŠMT si trvá na svém a porušení zákonnosti výše citovaným doplněním úplného znění konkurzního řízení si nepřipouští a paní ministryně osobně rozhodla o pokračování tohoto výběrového řízení.

Osobně jsem přesvědčen, že došlo doplněním (a to ještě naprosto zásadním) textu úplného znění konkurzu, aniž došlo k vyhlášení nového konkurzního řízení, k elementárnímu pošlapání práva (argument, že se potencionální uchazeči o změně určitě mohli dozvědět z médií apod., je naprosto irelevantní, žádný potencionální účastník konkurzního řízení není povinen média jakkoli sledovat, natož hodnotit pravdivost jejich informací, stačí se jednou v době vyhlášení podívat na úřední desku vyhlašovatele).

Pokud si některý z potencionálních uchazečů, který se řídil úplným textem konkurzu před doplněním jeho textu, podá stížnost k soudu, nebude mít dle mého názoru zřejmě soud jinou možnost, než celý konkurz prohlásit za neplatný, z čehož plyne i neplatnost jmenování nového ředitele. Ale i pokud si žádný potencionální uchazeč stěžovat nebude, zůstane porušení právního předpisu při konkurzním řízení nepřijatelnou skvrnou na jeho čistotě, transparentnosti a nediskriminace. Tím spíše, že údajné (dle mých znalostí dosud neprokázané) nedodržování právních předpisů za bývalého vedení bylo důvodem MŠMT ke změnám ve VÚDDŠSŠZŠŠJ.


V Chrastavě dne 01.07.2016

Michael Canov, člen konkursní komise za město Chrastava
 

Články související:

22.06.2016 Zastupitelstvo ve věci VÚDDŠSŠZŠŠJ

14.06.2016 Odpověď MŠMT na otevřený dopis ve věci VÚDDŠSŠZŠŠJ

14.06.2016 Otevřený dopis emeritního ředitele VÚDDŠSŠZŠŠJ ministryni školství

08.06.2016 Stanovisko zastupitelů za ODS k situaci v DVÚ Chrastava

07.06.2016 Paní ministryně, odvolejte prosím neprodleně prozatímní ředitelku Ústavu

31.05.2016 Otevřený dopis starosty ministryni školství

31.05.2016 Poděkování dosavadní ředitelky Výchovného ústavu Markéty Sochorové

29.05.2016 Výzva radního Karla Řeháka (reportáž ČT)

26.05.2016 Poprava ředitelky výchovného ústavu