Stav vody v chrastavském koupališti

 

Přinášíme výsledky posledního měření vody v chrastavském koupališti ze dne 22.07.2015, které uvádíme zde (str.3) a které uvádí výbornou jakost vody.

Intestinální enterokoky (KTJ/100ml) 20
Escherichia coli (KTJ/100 ml) 120

Tyto výsledky nic nemění na oficiálním sdělení Krajské hygienické stanice o tom, že stav vody v našem koupališti je nevyhovující.

Kvalita vody se oficiálně posuzuje dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky238/2011 Sb. U přírodních vod (mezi které patří i voda z chrastavského koupaliště) tak, jak je citováno níže.

Pravidla posuzování a klasifikace jakosti vody
§ 9 Posuzování a klasifikace mikrobiologických rozborů
(1) Po ukončení každé koupací sezóny orgán ochrany veřejného zdraví sestaví pro každé monitorovací místo soubor údajů, který zahrnuje výsledky stanovení ukazatelů podle § 5 za právě skončenou a 3 předchozí koupací sezóny. Soubor údajů musí obsahovat přinejmenším 4 výsledky pro každý ukazatel z každé hodnocené koupací sezóny. Byla-li však některá z hodnocených koupacích sezón kratší než 8 týdnů, obsahuje soubor údajů nejméně 3 výsledky.

Příloha č. 1
Mikrobiologické ukazatele jakosti vody v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností
A B C D E
Ukazatel Výborná jakost Dobrá jakost Přijatelná jakost referenční metody rozboru
1 Intestinální enterokoky (KTJ/100ml) 200(*) 400(*) 330(**) ČSN EN ISO 7899-1(***)
nebo ČSN EN ISO 7899-2
2 Escherichia coli (KTJ/100 ml) 500(*) 1 000(*) 900(**) ČSN EN ISO 9308-3(***)
nebo ČSN EN ISO 9308-1
(*) Na základě vyhodnocení 95. percentilu.
(**) Na základě vyhodnocení 90. percentilu.
(***) V případě použití těchto metod je ukazatel udáván v jednotkách MPN/100 ml. MPN znamená nejpravděpodobnější počet (most probable number).
Při percentilovém zpracování logaritmicko-normální hustoty pravděpodobnosti (v dekadických logaritmech) mikrobiologických údajů získaných z jednoho monitorovacího místa se hodnoty percentilu stanoví takto:
1. Pro každou hodnotu ze sestaveného souboru údajů se vypočítá hodnota dekadického logaritmu (log10). Je-li zjištěna nulová hodnota, použije se místo toho dekadický logaritmus nejnižší meze detekce použité analytické metody.
2. Vypočte se aritmetický průměr logaritmovaných hodnot (μ)
3. Vypočte se směrodatná odchylka logaritmovaných hodnot (σ).
4. Hodnoty 90. a 95. percentilu hustoty pravděpodobnosti dat se vypočítají z následujících vztahů
a) 90. percentil = antilog(μ+1,282σ) = 10(μ+1,282σ).
b) 95. percentil = antilog(μ+l,65σ) = 10(μ+1,65σ).


Michael Canov, starosta
Chrastava dne 04.08.2015

Odkazy: Vyhláška 238/2011 Sb.
Oficiální výsledky měření: 21.07.2015 22.06.2015 03.06.2015, 26_05_2015

13.07.2015 Oficiální kontra skutečný stav vody v chrastavském koupališti