Úředník, který obvinil Chrastavu, sedí ve vazbě

Okno se starostou .....viz okénko starosty

Úřad regionální rady Severovýchod absurdně obvinil město Chrastava z porušení rozpočtové kázně při akci RTN – Terminál (okolí vlakového nádraží). Za podmínku při výběrovém řízení na zkušenost s akcí dotovanou z EU nás několik let po skončení akce obvinil z porušení rozpočtové kázně a chtěl město Chrastavu zlikvidovat obří pokutou ve výši 31 mil. Kč (vratka dotace + penále). A to přesto, že se do výběrového řízení přihlásil rekordní počet firem (16) a došlo k rekordnímu snížení ceny (o 57 %) a přesto, že on sám nám tuto podmínku při čtyřech předchozích kontrolách schválil. Úředník, který celé toto absurdní obvinění vymyslel, byl vedoucí liberecké pobočky úřadu pan Bořek Machatý za pomoci své zástupkyně Mgr. Petry Vokurkové a dalších podřízených. Naštěstí Výbor regionální rady uznal naprostou nepřiměřenost našeho obvinění (my jsme ovšem přesvědčeni, že jsme se nedopustili vůbec ničeho) a prominul nám 95 % nařízeného zpětného odvodu dotace a 100% penále.

A hle, uplynulo jen pár dní od našeho obvinění a vedoucí úředník, jeho zástupkyně a dalších šest osob bylo (v jiných dvou případech) obviněno z řady trestných činů (dle médií: zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, poškozování finančních zájmů Evropské unie, podplácení a návodu k trestnému činu zneužití pravomoci úřední osoby). Vedoucí Bořek Machatý byl dokonce na návrh státního zástupce vsazen soudcem do vazby.

Nelze si nepoložit otázku: „Nebylo celé obvinění proti nám jen proto, že my jsme žádný úplatek nedali?“

Každopádně Zastupitelstvo města Chrastavy na svém zasedání dne 14. 4. 2014 jednomyslně rozhodlo o podání žádosti o prominutí dosud neprominuté části odvodu ve výši 781.929,60 Kč, tj. 5 % (nezávisle na již dříve podaném odvolání) Výboru regionální rady. Dle názoru Zastupitelstva města Chrastavy není dle zásady in dubio pro reo (v situaci, kdy lze na pravomocné rozhodnutí ve věci obvinění pana Bořka Machatého čekat i několik let), možné, aby na základě bagatelního (a to ještě zcela chybného) „zjištění“ pracovníka úřadu, který je sám obviněn z velmi závažných trestných činů (a vsazen na základě žádosti státního zástupce soudcem do vazby), bylo připraveno město Chrastava o jakoukoli částku, tím méně o částku přesahující ¾ milionu Kč.

 

Chrastava dne 15.04.2014 Ing. Michael Canov, starosta


Odkazy:
14.04.2014 Žádost Zastupitelstva města Chrastava Výboru regionální rady (schváleno jednomyslně 17 hlasy při dvou neúčastech) pod číslem usnesení 2014/02/XIII/2
05.03.2014 RTN – Terminál a nezapomenutelná dotace z EU
18.02.2014 – Hrozí vracení dotací

Média:
10.04.2014 Liberecký deník: Jsou projekty EU v ohrožení?