Návštěvní řád sportovního areálu pro požární sport v Chrastavě

Objekt: Areál pro požární sport na pozemkových parcelách č. 308/1, 309, 310/1, 310/4, 316/1, 316/16, 1413 a stavební parcele č. 771 v k.ú. Chrastava I (dále jen Areál)

Vlastník: Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871

Provozovatel: Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871

 

I.
Provozní doba

1. V období od 1. dubna do 31. října od 8:00 do 20:00 hodin, v měsících červenec a srpen do 21:00 hodin.
2. V období od 1. listopadu do 31. března od 9:00 hodin do 16:00 hodin.
3. Pokud v uvedených časech probíhá v areálu činnost SDH, škol, zájmových kroužků a sportovních oddílů, mají před neorganizovanou veřejností přednost.
4. Za nepříznivých klimatických podmínek je areál pro veřejnost uzavřen.
5. Využití Areálu k organizovaným akcím, včetně případné úpravy provozní doby při nich, může povolit na základě písemné žádosti pořadatele provozovatel.

 

II.
Podmínky pro užívání Areálu pro požární sport veřejností

1. V areálu pro požární sport je návštěvníkům z a k á z á n o :

a) užívat omamné a psychotropní látky,
b) používat zařízení pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek,
c) poškozovat plochy a překážky včetně vybavení,

d) kouřit, požívat alkoholické nápoje,
e) vstupovat na plochy se psy a jinými zvířaty a umožňovat výběh zvířat na plochu,
f) rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky,
g) jezdit motorovými vozidly,
h) vstupovat na plochu s předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost.

2. Výjimky ze zákazů v odst. 1 písm. d) – h) může při organizovaných akcích povolit na základě písemné žádosti pořadatele provozovatel.

3. Užívání ploch, překážek i pohyb v areálu je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.
4. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, ani třetím osobám.
5. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru areálu, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli plochy.
6. Každý návštěvník Areálu je povinen dodržovat tento návštěvní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele Areálu a Městské policie. Ten, kdo řád porušuje, může být z Areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li Areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
7. Každý návštěvník je povinen neznečišťovat překážky, plochy, ani jejich okolí.
8. Osoby, které užívají plochy a překážky v areálu, jsou povinny vybavit se ochrannými pomůckami předepsanými obecně závaznými právními předpisy (chránič kolen, loktů, zápěstí, hlavy a pod.). Pokud ochranné pomůcky nejsou předepsány, jejich používání se doporučuje. 

III.
Správa Areálu

1. Běžnou údržbu Areálu zajišťuje odbor ORM MěÚ Chrastava ve spolupráci s městskou policií Chrastava, případně s dalšími odbory MěÚ.

2. Orgánem příslušným k vydání povolení podle čl. I odst. 5 a čl. II odst. 2 je Rada města Chrastava.

IV.
Platnost

1. Návštěvní řád je platný a účinný dnem zveřejnění.
2. Tento provozní řád byl schválen radou města dne 12. května 2014

 

Ing. Michael Canov, starosta

 

Důležitá telefonní čísla:

Městská policie: 603 941 561, 482 363 824, 482 363 823,

Odbor ORM MěÚ Chrastava: 482 363 821, 482 363 861

Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150

Obvodní oddělení Policie ČR: 485 143 092
Městský úřad – ústředna: 482 363 811