Návštěvní řád sportovního areálu pro veřejnost

„U Majby“

Objekt: Areál pro míčové sporty „ U Majby“na pozemkové parcele 156/2 v k.ú Dolní Chrastava (dále jen Areál).

Vlastník: Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871

Provozovatel: Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO: 00262871

 

I.
Provozní doba

1. V období od 1. dubna do 31. října od 8:00 do 20:00 hodin, v měsících červenec a srpen do 21:00 hodin.
2. V období od 1. listopadu do 31. března od 9:00 hodin do 16:00 hodin.
3. Za nepříznivých klimatických podmínek je areál pro veřejnost uzavřen.
4. Využití Areálu k organizovaným akcím, včetně případné úpravy provozní doby při nich může povolit na základě písemné žádosti pořadatele provozovatel.

 

II.
Podmínky pro užívání Areálu ¨ U Majby¨

1. V areálu pro míčové sporty je návštěvníkům z a k á z á n o:

a) užívat omamné a psychotropní látky,
b) používat zařízení pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek,
c) poškozovat plochy, sítě a jiné vybavení,

d) kouřit, požívat alkoholické nápoje
e) vstupovat na plochy se psy a jinými zvířaty a umožňovat výběh zvířat na plochu,
f) rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky,
g) jezdit motorovými vozidly, jezdit jakýmikoliv prostředky po antukové ploše.
h) vstupovat na plochu s předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost.

2. Výjimky ze zákazů v odst. 1 písm. d) – h) může při organizovaných akcích povolit na základě písemné žádosti pořadatele provozovatel.

3. Užívání ploch, překážek, i pohyb v areálu je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.
4. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, ani třetím osobám.
5. V případě zjištění závady na vybavení, či jiné závady v prostoru areálu, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli plochy.
6. Každý návštěvník Areálu je povinen dodržovat tento návštěvní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele Areálu a Městské policie. Ten, kdo řád porušuje, může být z Areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li Areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob nebo zaměstnanců Městské Policie.
7. Každý návštěvník je povinen neznečišťovat vybavení, plochy, ani jejich okolí.

III.
Správa Areálu

1. Běžnou údržbu Areálu zajišťuje odbor ORM MěÚ Chrastava ve spolupráci s Městskou policií Chrastava, případně s dalšími odbory MěÚ.

2. Orgánem příslušným k vydání povolení podle čl. I odst. 5 a čl. II odst. 2 je Rada Města Chrastava.

IV.
Platnost

1. Návštěvní řád je platný a účinný dnem zveřejnění.
2. Tento provozní řád byl schválen radou města dne 12. května 2014

 

Ing. Michael Canov, starosta


Důležitá telefonní čísla:

Městská policie: 603 941 561, 482 363 824, 482 363 823,

Odbor ORM MěÚ Chrastava: 482 363 821, 482 363 861

Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150

Obvodní oddělení Policie ČR: 485 143 092
Městský úřad – ústředna: 482 363 811