Černé mraky nad lázněmi

Podnikatel Jan Imlauf, resp. firma Dům pohody a.s., kterou 100% vlastnila firma IMSTAV Group, s.r.o., kterou dodnes 100% vlastní právě Ing. Jan Imlauf, přišla s ideou vybudovat v Chrastavě u Zámečku termální lázně. Firma Dům pohody a.s. pro svůj projekt získala podporu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, která jí schválila dotace v tzv. ROPu, což bylo pro realizaci lázní rozhodující. Město Chrastava pochopitelně projekt uvítalo. Jak by také ne, když namísto nefunkčních prostor by Termální lázně Chrastava (přitom bez jakékoli finanční účasti či zátěži města) zvýšily atraktivitu našeho městečka.

Dům Pohody a.s. projekt začal realizovat. První etapu již dokončil, získal na ni dotaci z ROPu ve výši 58,6 mil. Kč, termální lázně se otevřely veřejnosti. Zároveň Dům Pohody a.s. začal budovat i druhou etapu, na jejíž postavenou část již také obdržel dotaci ve výši 54 mil. Kč.

Jestli pan Imlauf zešílel nebo mu přeskočilo nebo proto, že věděl, že se jím 100% vlastněná společnost IMSTAV Group, s.r.o. stane v budoucnu totálně nedůvěryhodnou (dnes dluží kam se podívá a je proti ní vedena řada exekucí), nevím, každopádně je skutečností, že IMSTAV Group, s.r.o. převedl potichu celou společnost Dům Pohody a.s. na dvacetiletou dívku z Prahy jménem Barbora Landová. V praktickém řízení termálních lázní se nic nezměnilo, všemocným předsedou představenstva zůstal dlouholetý Imlaufův parťák Ing. Ivo Palouš (bývalý náměstek primátora Statutárního města Liberec). Sám pan Imlauf se pojistil proti tomu, aby mu snad děvče nedělalo problémy tím, že jí akcie nevydal fyzicky (deset po 10 %), ale nechal je zamčené ve svém trezoru. Novou mladou majitelku však evidentně podcenil, neboť ta akcie zfalšovala a uspořádala v Praze valnou hromadu za účasti své a pana notáře. Pan notář zfalšované akcie uznal jako pravé (resp. asi ho ani ve snu nenapadlo, proč by akcie pravé neměly být) a zaznamenal průběh valné hromady, kdy majitelka vyhodila z pozice předsedy představenstva Iva Palouše a jmenovala jím svého otce. Když to poté pánové Imlauf a Palouš zjistili, podali žalobu pro neplatnost valné hromady k soudu. A soud rozhodnul, že do té doby než rozhodne (což se dosud nestalo), není zřejmé, kdo je vlastníkem („je spor o to, kdo je jediný akcionář a předseda představenstva“).

Pan Imlauf se rozhodnul, že z prekérní situace vyvázne tím, že on sám přivede společnost do insolvence a v ní insolvenční soud povolí reorganizaci. Tím se zbaví nové majitelky a reorganizovaná společnost bude moci pokračovat dále. A tak on sám jako trojjediný podal na společnost Dům pohody a.s. návrh na insolvenci (fyzická osoba Imlauf a dvě společnosti, které 100% vlastní IMSTAV Group, s.r.o. a IMSTAV EU, s.r.o.), což se mu nakonec přes odpor rodiny Landů povedlo. Nepovedlo se mu ovšem dosáhnout povolení reorganizace, a to přesto, že proto získal souhlas prakticky všech věřitelů (včetně ROPu). Insolvenční soud reorganizaci totiž nemohl povolit, neboť zákonnou podmínkou je i souhlas vlastníka a dle rozhodnutí jiného soudu se neví, kdo je vlastník. Insolvenční soud tak musel přivést společnost Dům Pohody a.s. do konkurzu.

Mezitím běžela paralelní událost. Poté, co podal pan Imlauf de facto sám na sebe insolvenční návrh, podal předseda Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod trestní oznámení, které odůvodnil takto: „Kontrola odhalila problém, příjemce dotace měl s penězi nakládat doslova tak, jak chtěl. Stavební práce byly provedeny úplně jinak nebo nebyly provedeny vůbec, nevíme, zda to byl úmysl, proto jsem podal trestní oznámení“.

Insolvenční správkyně se po vyhlášení konkurzu ujala provozu lázní sama. Návštěvníků se dosud konkurz nijak nedotýká, prakticky nic nepoznají, provoz lázní navenek probíhá zcela bez problémů, návštěvnost stoupá. Insolvenční správkyně by ráda připravila termální lázně k prodeji v dražbě. Dle mých informací dokonce existuje 4 až 5 zájemců o odkoupení a další provoz (včetně dostavění druhé etapy) termálních lázní. Jenže…..paradoxně právě v důsledku výše zmíněného trestního oznámení více než reálně hrozí znemožnění dražby, ukončení provozu, přeměna lázní na chátrající ruiny a to, že nikdo ani z věřitelů (tzn. těch, kteří stavbu financovali) ani nikdo jiný nedostane ani korunu. Policie České republiky totiž zakázala z důvodu stíhání Ing. Jana Imlaufa nakládání s majetkem.

Insolvenční správkyně proti tomuto dosud marně protestuje, ve svém vyjádření ze dne 14. května 2014 uvádí doslova:

„Státnímu zastupitelství jsem předložila návrh na zrušení usnesení o zajištění majetku, když stíhání je vedeno proti osobám: Ing. Jan Imlauf a spol. a není vedeno proti žádnému z věřitelů, jehož pohledávka byla v insolvenčním řízení zjištěna…Osoba, které bylo sděleno obvinění, nemá – z důvodů účinků prohlášení konkursu - žádná dispoziční práva k majetku. Protože současně není zjištěným věřitelem, nebude ani nijak jinak profitovat ze zpeněžení majetku v insolvenčním řízení. Jednáním obviněných jsou přednostně poškozeni věřitelé dlužníka Dům Pohody a.s. Opadl proto racionální důvod, pro který by měl majetek na základě zajištění propadnout státu jako náhradní hodnota z trestné činnosti. Při propadnutí věci státu by jednání obviněného podruhé postihlo všechny přihlášené věřitele dlužníka, jejichž pohledávky jsem při přezkumném jednání uznala. Obviněného by se propadnutí věci nedotklo majetkově vůbec nijak, tedy obviněnému už je zcela lhostejné, zda na základě zajištění věci propadne hodnota státu, či nikoliv.“ Insolvenční správkyně uvádí dále: „Chrastavské lázně je nezbytně nutné zpeněžovat co nejdříve. Snažíme se o zachování provozu podniku, ovšem jen a výlučně z toho důvodu, abychom cenu lázní jejich uzavřením nedevalvovali…Právní stav vyvolaný zajištěním části nemovitostí orgány činnými v trestním řízení mi postup ke zpeněžení znemožňuje.“

V reakci na vyjádření insolvenční správkyně hned následující den svolal Krajský soud na 11. června 2014 schůzi věřitelů (na kterou je navíc pozváno i Státní zastupitelství), který má na programu bod „Rozhodnutí schůze věřitelů o dalším osudu „Lázní Chrastava““


Výsledkem může být

a) Rozhodnutí státního zastupitelství o zrušení zákazu nakládání s majetkem ze strany Policie České republiky (což by umožnilo dražbu lázní při nepřerušení provozu)

b) Další provoz lázní insolvenční správkyní (s tím, že případné ztráty by dobrovolně hradili věřitelé)

c) Ukončení provozu lázní s nemožností jejich prodeje


Podrobné informace k danému tématu jsou na serveru www.justice.cz, kde se čtenář po zadání „Dům pohody“ dozví podrobnosti. Zde také bude zveřejněno rozhodnutí věřitelů, které bude učiněno na schůzi dne 11. června 2014.

 

V Chrastavě dne 16.05.2014 Michael Canov – starosta

 

Odkazy:

Termální lázně Chrastava – webové stránky

04.09.2013 Česká televize: Kontrola odhalila dotační podvod při stavbě chrastavských lázní

04.12.2012 web města : Termální lázně Chrastava otevřely