Příprava multifunkčního sportoviště

 

Výstavba víceúčelového sportoviště na bývalém škvárovém hřišti za tělocvičnou TJ Spartak, kterou Město v současné době připravuje, s sebou nese, kromě jiného, i nutnost odstranění náletových porostů po jeho obvodu a opětovné zprovoznění odtokového systému celého areálu. Starousedlíci si pamatují, že toto místo bylo rybníkem a téměř neprostupnou bažinou zarostlou rákosem. Při výstavbě původního hřiště bylo nutno zabránit hromadění vody, dnes již omezeně fungujícím zatrubněním, vyhloubením obtokového odvodňovacího kanálu po jeho obvodu a navezením značného množství propustného materiálu do podkladu.

V rámci přípravy stavby byl proveden hydrogeologický průzkum lokality, který zhodnotil stávající situaci a navrhl možnosti řešení jak zabezpečit budoucí stavbu před nežádoucími vlivy spodních a dešťových vod. V plánu je vyčištění a doplnění stávajících drenáží a obnovení původního  obvodového kanálu, který má zásadní vliv na odvedení spodních i povrchových vod od paty svahu pod Střeleckým Vrchem.

Před započetím prací je nutno vykácet rozbujelý náletový porost olší, vrb a bříz, jež se za několik desítek let rozšířily natolik, že zasahují daleko za původní hranici zeleně. Jelikož je svah nad hřištěm porostlý pouze listnatými dřevinami, město plánuje vysadit na vhodná místa v porostu  několik kusů jedlí a jako oddělující prvek mezi novým sportovištěm a svahem pás jehličnatých stromů a keřů.

Několik stromů se bude kácet i ve svahu podél Eichstättské cesty, a to z důvodu pokládání teplovodního potrubí.

Za zmínku stojí i uvažované prohloubení tůňky mezi stávajícím volejbalovým hřištěm a betonovou cestou u Penny, kde bude ústit odvodňovací kanál a voda se následně bude vlévat do potoka ze Střeleckého Vrchu. Toto místo by se v budoucnu mohlo stát vítaným odpočinkovým místem s malou vodní plochou, která má velký potenciál podpořit druhovou rozmanitost rostlin a živočichů téměř v centru našeho města.

 

Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava