Finanční úřad: dotace v Chrastavě jsou v pořádku

Okno se starostou   video TV Chrastava

Největší akce Finančního úřadu vůči městu Chrastava v dějinách představovaly jeho hned tři daňové kontroly na tři dotační akce. Přitom dle oficiální analýzy společnosti TERRINVEST vycházela v období 2005 až 2012 u Finančního úřadu v Liberci u stejného daňového subjektu perioda kontrol 1x za 69 let. Město Chrastava má však zřejmou protekci, neboť se dočkalo v roce 2012 po letech dvou (předcházející daňová kontrola byla v roce 2010 na Základní školu), i když pravda, předtím nás ze záhadných důvodů kontroloval Finanční úřad v České Lípě. Asi si Liberec kontrolu u nás taky nechtěl nechat ujít, a to hned trojnásobně.

Krádež čokolády nebo vražda…všechno jedno…popravit

Není nic strašnějšího než daňová kontrola ohledně kontroly porušení rozpočtové kázně u dotací ze státního rozpočtu. Hrůza daňové kontroly na dotaci nespočívá v kontrole jako takové, ale v trestu, který nemilosrdně vyžadují finanční úřady. Každou maličkost, každou prkotinu, každou sebemenší odchylku od vydaných povolení označují jako porušení rozpočtové kázně, což znamená vrácení celé dotace + penále ve stejné výši k tomu. Tato hrůza již potkala řadu měst (statisticky při více než 70 % kontrol dotací obcím finanční úřad uvádí porušení rozpočtové kázně). Jedinou šancí je poté požádat o tzv. milost Ministerstvo financí. Někdy jí nějaké město dostane či alespoň částečně dostane, jindy nedostane. I při úspěšné žádosti to znamená zastavení příjmu všech dalších dotací a při neúspěchu se město dostává do absolutně kritické situace. A v obou typech případů tato situace již stála hlavu řadu starostů.

 

Kontroly v rozporu s usnesením Ústavního soudu

Ústavní soud uvedl ve svém rozhodnutí I.ÚS 1835/07 ze dne 18.11.2008, Důvody pro zahájení daňové kontroly - vyloučení svévole mj. následující:

31. V případě daňového řízení to znamená, že použití daňové kontroly nemůže být zcela svévolné, nýbrž je třeba vyžadovat existenci správcem daně formulovaných důvodů k jejímu zahájení, tj. existenci konkrétních pochybností či podezření. 32. Vyloučení svévole zde má pak ještě jeden rozměr. V případě akceptace zcela volné úvahy správce daně o tom, zda zahájí daňovou kontrolu, by byl vlastně takový postup správce daně založen na "presumpci viny"

A tak, když nám dne 20. 8. 2012 oznámil Finanční úřad v Liberci, že budou provedeny tři daňové kontroly na třech akcích, podali jsme (protože dosud žádná z předcházejících daňových či finančních kontrol nikdy neskončila nálezem finančního úřadu, ani kontrola základní školy v letech 2009 až 2010, ani školní jídelny v roce 2005, ani Bílokostelecké 50 v letech 2002 až 2006 a ani nijak jinak jsme se nikdy neprovinili) právě s odkazem na výše uvedené rozhodnutí Ústavního soudu proti zahájení daňových kontrol stížnost. Ta však byla zamítnuta a tak daňové kontroly byly dne 30. 11. 2012 zahájeny.

Průběh daňových kontrol

Daňové kontroly byly zaměřeny vesměs na popovodňové akce a sice na zdvihací lávku u ČOV (zhotovitel BALTOM), na ulici Turpišovu (zhotovitel SYNER) a na oba popovodňové domky s celkem 8 bytovými jednotkami (zhotovitel HAAS FERTIGBAU). V případě jakéhokoli nálezu na všech akcích by to znamenalo celkovou vratku (včetně 100 % penále, tzn. dvojnásobek oproti poskytnuté dotaci) cca 35 mil. Kč. V případě lávky cca 3,5 mil. Kč, v případě Turpišovy ulice cca 13,5 mil. Kč a v případě domků cca 18,5 mil. Kč. A nález finančního úřadu byť na jedné jediné z kontrolovaných akcí by zřejmě také znamenal lavinu dalších kontrol na dalších popovodňových akcích.

Od počátku od nás finanční úřad na všechny tři akce požadoval: rozhodnutí o poskytnutí dotace (kde je vždy uvedena řada podmínek) včetně příloh a případných změn, oznámení o povolení limitu (příkaz k převodu prostředků na účet příjemce dotace), stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, veškeré doklady týkající se výběrového řízení, smlouvu o dílo včetně případných dodatků, faktury od dodavatelů, bankovní výpisy s úhradami faktur od dodavatelů, závěrečné vyhodnocení akce včetně příloh. A v průběhu daňové kontroly další a další doklady. U zvedací lávky a Turpišově ulici uskutečnil finanční úřad místní šetření, kde bylo na místě přeměřováno a kontrolováno vše, co mohlo být. U popovodňových domků proběhla dokonce místní šetření dvě. V jednom se na místě kontrolovalo vše, i cedulky na dveřích. V druhém se kontrolovalo, zda se rok co rok nabízí bydlení v těchto domcích všem, kteří při povodních o své bydlení přišli. Včetně těch, kteří dávno bydlí někde jinde a bydlení v popovodňových domcích opakovaně odmítli.

A platilo to, co jsem již napsal výše. Stačila by jedna jediná maličkost, jeden jediný nesplněný či pozměněný parametr či materiál a vracela by se celá dotace + 100 % penále. Jenže, ač se pracovnice finančního úřadu snažily sebevíce (a že se snažily) nenašly žádnou sebemenší chybičku, sebemenší závadu jednoduše proto, že žádná nebyla a tak všechny tři kontroly byly uzavřeny bez nálezů. Zvedací lávka a ul. Turpišova 15. 4. 2013 a popovodňové domky 3. 7. 2013.


Poděkování pracovníkům městského úřadu

Děkuji všem svým spolupracovníkům, zejména pak paní Lence Bulířové, Mgr. Jakubovi Dvořákovi, Ing. Lence Míškové a paní Haně Urbanové pod vedením pana tajemníka, za perfektně odvedenou práci. Ono se to nezdá, ale zvláště nyní v období, kdy se člověk dozvídá o jednom průšvihu za druhým při kontrolních akcích po celé republice, člověk opravdu ocení, když má po ruce tým opravdových odborníků, kteří dělají svoji práci precizně.
 

Kdy bude další daňová kontrola?

Jak výše uvedeno, dle oficiální analýzy společnosti TERRINVEST připadá na Liberecku jedna daňová kontrola na jeden právnický subjekt jednou za 69 let. To bychom měli mít nyní po 3 daňových kontrolách 207 let, tj. do roku 2220 klid. Ale takové proluky se určitě neobávám. Na to nás má finanční úřad příliš rád.

 

V Chrastavě dne 3. 7. 2013 Michael Canov, starosta

 

Skeny zpráv o daňové kontrole Finančního úřadu pro Liberecký kraj:

Zdvihací lávka (+ dobový článek i s videi zde)

Turpišova ulice (+ dobový článek i s videi zde)

Popovodňové domky (+ dobový článek i s videem zde)

Odkazy:

Oficiální analýza společnosti Terrinvest za roky 2005-2012

Důvody pro zahájení daňové kontroly - vyloučení svévole (I.ÚS 1835/07)

 

Články související:

12.07.2010 Daňová kontrola na dotaci na školu dopadla na výbornou

09.01.2006 Finanční kontrola na akci Školní jídelna dopadla na výbornou

30.01.2006 Finanční úřad na kolenou aneb Vítězná bitva o 6,4 mil. Kč