Staronový rybník napuštěn

Staré koupaliště, dnes již rybník, mezi Chrastavou a Vítkovem byl napuštěn. Tím byla završena dotační akce vedoucí k celkové opravě tohoto vodního díla, zničeného povodní v roce 2010. Celkové náklady překročily částku 1,5 mil. Kč a město na ní čerpalo dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 90 % nákladů. Stavbu provedla firma Jostav a v rámci ní provedla zejména gabionovou zeď tvořící dlouhou hráz lemující meandr Vítkovského potoka, opravu nátoku, úpravu dna a vybudování nového požeráku (zařízení určené k regulaci vodní hladiny). Při maximální hladině je plocha nádrže téměř 1250 m2 o objemu více jak 500 m3 vody.

Vznikla tak další lokalita kam se může navrátit příroda. Po počátečním ponechání přirozenému vývoji lze v brzké budoucnosti očekávat, že se rybník a jeho okolí stane útočištěm nejen po vodní živočichy, ale i obojživelníky, hmyz a ptáky. Dojde tedy ke zvýšení biodiverzity v lokalitě a vzhledem k tomu, že je rybník součástí stávajícího územního systému ekologické stability krajiny, bude podpořena i hodnota tohoto biocentra jako celku. S využitím vodní plochy pro intenzivní rybářství se nepočítá.

Dlouhodobý nájemce rybníka pan Laksar v současnosti vede jednání s příslušnými orgány ochrany přírody o povolení chovu a reintrodukce raků do místních toků. V případě, že se mu jeho záměr podaří, je reálné, že se v budoucnu budeme potkávat s těmito členovci i v okolních potocích a řekách.

Foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Text: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM, MěÚ Chrastava