Obnova hráze rybníka Betonka u Vítkovské

video TV Chrastava

Tato vodní nádrž s dlouhou boční hrází byla postavena na pozemkové parcele č.1258 v k.ú. Chrastava I, za posledními chrastavskými domy vpravo u silnice na Vítkov na počátku dvacátého století jako první chrastavské koupaliště. V meandru Vítkovského potoka byl postaven jez, který umožňoval napouštění vody do koupaliště. Tomuto účelu přestala nádrž sloužit po postavení nového koupaliště ve Sportovní ulici. V dalších letech byla nádrž využívána rybářským svazem jako chovný rybník až do povodně v roce 2002. Při této povodni došlo k protržení pravého břehu Vítkovského potoka před meandrem, na kterém byl historický jez s napouštěcím zařízením a od té doby rybník chátral. V roce 2009 projevil o obnovení zpustlého, starého vodního díla správce městského koupaliště pan Laksar. Jeho záměrem bylo opravit poškozená zařízení rybníka, opravit protržený meandr Vítkovského potoka, odbahnění a napuštění nádrže. Toto vše s cílem pokusit se o chov raků, které by rád vrátil do naší přírody. S realizací záměru vlastními silami a prostředky započal ihned po uzavření nájemní smlouvy.

Do této situace však výrazným způsobem zasáhla ničivá srpnová povodeň v roce 2010, která natolik zásadně poškodila boční hráz rybníka, že se tato stala hrozbou pro přilehlé domy za potokem v případě sesutí hráze při případné další povodňové situaci. Proto bylo rozhodnuto o tom, že město, s využitím povodňových dotací Ministerstva pro místní rozvoj, narušenou hráz rybníka opraví.

Byl zpracován projekt, který byl posouzen příslušnými orgány bezpečnostního dohledu nad vodními díly a povolen vodohospodářským orgánem. Hráz byla podle projektu opravena, byl na ni zřízen nový bezpečnostní přeliv a nové vypouštěcí zařízení. Do konce roku by měl být opraven pravý břeh Vítkovského potoka nad nádrží a rybník napuštěn. Přestože největší hloubka vody v nádrži má být cca 90 cm, bude určitě sloužit jako útočiště mnoha vodním živočichům a v případě úspěšných jednání pana Laksara s příslušnými orgány ochrany přírody i navrácení raků do naší přírody.

Ing. Miroslav Chvála - tajemník MěÚ