Obojživelníci v Chrastavě

   

Město Chrastava ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Suchopýr z Oldřichova v Hájích, která se mimo jiné zabývá činnostmi vedoucími k obnově ekologické stability volné krajiny, se zapojilo do podpory obojživelníků na vytypovaných místech v našem okolí. Pro tyto účely byla po vzájemné konzultaci vybrána lokalita mezi chrastavskou přehradou a lokálním biocentrem Bedřichovské rybníky, kde by mělo vzniknout několik bezodtokých tůní přizpůsobených potřebám jednotlivých druhů obojživelníků (různá hloubka dna, svažitost břehů, velikost vodní plochy,…). Tyto tůně budou sloužit jako přirozené retenční nádrže pro akumulaci povrchových vod a zároveň se stanou místem rozmnožování a celoročním útočištěm žab, ale i dalších organizmů vázaných na tato prostředí a tím přispějí ke zlepšení biodiverzity.

Dlouhodobým problémem při migraci žab v našem okolí je i okolí známého rybníka Oko, který je mimochodem rovněž zařazen do územního systému ekologické stability jako lokální biocentrum. Jarní tahy zde velmi podstatným způsobem narušuje silnice I/13, což vede ke zbytečné smrti desítek až stovek jedinců ročně pod koly aut. Z tohoto hlediska a z důvodu komplexnosti řešení bezodtokých tůní bude na nejkritičtějším úseku instalována jednostranná zábrana, která bude sloužit pro akumulaci žab a jejich manuálnímu přenosu do míst bezpečných pro jejich rozmnožování.

Výše zmíněná opatření budou realizována za podpory dotací EU a to konkrétně z  Evropského fondu pro regionální rozvoj - Cíl III – Podpora přeshraniční spolupráce mezi Českou Republikou a Svobodným státem Sasko.

Text a Foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava

Ilustrační Foto: Suchopýr o.p.s.