Voláme o pomoc prezidenta republiky

Starosta města Ing. Michael Canov

Když pan ministr dopravy Bárta navštívil po povodních v doprovodu pana hejtmana Chrastavu, slíbil mu (dle tehdejšího vyjádření pana hejtmana), že předloží do vlády České republiky návrh, aby se peníze určené na opravu krajských komunikací a mostů převedly z Ministerstva pro místní rozvoj, kde může kraj čerpat ze zákona dotaci ve výši 50 % do Státního fondu dopravní infrastruktury, kde může být výše dotace neomezená. Dle slov pana hejtmana ministr dopravy návrh do vlády skutečně předložil…..a vláda ho zamítla.

Za této situace Liberecký kraj odmítl požádat MMR o 50 % dotace na krajské komunikace v Chrastavě (od Kryštofova Údolí - náměstí – po Novou Ves a Vítkov) na straně jedné a nevyvinul absolutně žádné úsilí o jednání v dané záležitosti s panem premiérem, s panem ministrem financí či s celou vládou České republiky na jejím zasedání na straně druhé, ač jsem o to pana hejtmana osobně žádal. Snaha Libereckého kraje o jednání (prostřednictvím pověřené osoby) na Ministerstvu dopravy, příp. na Ministerstvu pro místní rozvoj, jednání s premiérem či s vládou nemohou v žádném případě nahradit a zavání alibismem, neboť rozhodnutí vlády České republiky může změnit opět jenom vláda České republiky.

Za situace, když z výše uvedených důvodů velmi reálně hrozí, že krajské komunikace v  Chrastavě zůstanou dlouhodobě neopraveny (kdy najde kraj 100 %, když nemá dnes na 50 %?) jsme se rozhodli požádat o pomoc pana prezidenta republiky se žádostí, aby inicioval jednání mezi vrcholnými představiteli Libereckého kraje a vlády ČR, která by problém řešila a vyřešila. Odkaz na text dopisu je zde.

Text dopisu schválilo zastupitelstvo města na svém mimořádném jednání dne 16. 3. 2011 jednomyslně usnesením hlasy 17 přítomných (z celkového počtu 19) členů zastupitelstva města reprezentujícími strany Starostové pro Liberecký kraj, Pro změnu v Chrastavě, Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická a Komunistická strana Čech a Moravy. Oba chybějící zastupitelé vyjádřili po zasedání zastupitelstva svůj souhlas per rollam.

Zastupitelstvo města schválilo jednomyslně v dané věci i dopis panu premiérovi, panu hejtmanovi a všem zastupitelům Libereckého kraje.

Zastupitelé se dále zabývali situací, kdy Liberecký kraj opravuje z úvěru ve výši 500 milionů korun řadu mostů v Libereckém kraji ze 100 % a přitom odmítnul požádat o dotaci ve výši 50 % na nový secesní most (s odůvodněním pokaždé jiným – jednou složitostí vydání povolení stavebního úřadu, které přitom od 1. září existuje, jindy tím, že provizorní most je zapůjčen zdarma na tři roky a nakonec tím, že by místo mostu chtěli vybudovat lávku pro pěší). Za této situace zastupitelstvo taktéž jednomyslně schválilo uzavření darovací smlouvy s Libereckým krajem tak, aby o dotaci mohla požádat Chrastava sama.

 

 V Chrastavě dne 17. 3. 2011 Ing. Michael Canov, starosta

 reportáž televize R1-Genus