Návštěvní řád areálu veřejného sportoviště skateparku, dětského dopravního hřiště, areálu TJ Spartak v Chrastavě

Objekt: Skaepark, dětské dopravní hřiště na p. p. č. 570/5 v k.ú Chrastava I, sportovní areál Spartak Chrastava na p.p.č. 570/1 v k. ú Chrastava I
Majitel: Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava a TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, Chrastava
Provozovatel: Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava a TJ Spartak Chrastava, Turpišova 292, Chrastava

I.
Provozní doba

1. V období od 1. dubna do 31. října od 8:00 do 20:00 hodin, v měsících červenec a srpen do 21:00 hodin.
2. V období od 1. listopadu do 31. března od 9:00 hodin do 16:00 hodin.
3. Pokud v uvedených časech probíhá v areálu činnost zájmových kroužků a sportovních oddílů, mají před neorganizovanou veřejností přednost.
4. Za nepříznivých klimatických podmínek je areál skateparku pro veřejnost uzavřen.
5. O úpravě provozní doby při organizovaných akcích rozhoduje provozovatel.

II.
Podmínky pro užívání areálu, skateparku a dětského dopravního hřiště veřejností

1. V areálu TJ Spartak, skateparku a DDH je návštěvníkům z a k á z á n o:

a) kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek,
b) používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek,
c) poškozovat plochy a překážky včetně vybavení,
d) vstupovat na plochy se psy a jinými zvířaty,
e) rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky,
f) jezdit motorovými vozidly,
g) vstupovat na plochu s předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost.

Výjimky ze zákazů pod písmeny d) – g) může při organizovaných akcích povolit provozovatel.

2. V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu, kolečkových bruslích a speciálních kolech.
3. Na dětském dopravním hřišti lze používat všechny dopravní prostředky určené pro děti.
4. Užívání ploch, překážek, i pohyb v areálu, skateparku a DDH je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.
5. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, ani třetím osobám.
6. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateplochy, či DDH, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli plochy.
7. Každý návštěvník areálu, skateparku a DDH je povinen dodržovat tento návštěvní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád porušuje, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
8. Každý návštěvník je povinen neznečišťovat překážky, plochy, ani jejich okolí.
9. Osoby, které užívají plochy a překážky v areálu, jsou povinny vybavit se ochrannými pomůckami předepsanými obecně závaznými právními předpisy (chránič kolen, loktů, zápěstí, hlavy a pod.). Pokud ochranné pomůcky nejsou předepsány, jejich používání se doporučuje.

 

III.
Správa areálu

Běžný provoz zajišťuje správce určený TJ Spartak Chrastava ve spolupráci s Městskou policií Chrastava, případně s dalšími odbory MěÚ.

IV.
Platnost

 

1. Návštěvní řád je platný a účinný dnem zveřejnění.
2. Tímto se ruší provozní řád areálu veřejného sportoviště – Skateparku v Chrastavě, schválený radou města dne 26. 11. 2003.

 

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150

Obvodní oddělení PČR: 485 143 092
Městská policie: 482 363 824, 482 363 823, 603 941 561
Městský úřad – ústředna: 482 363 811

 

Ing. Michael Canov starosta
Danuše Husáková předsedkyně VV TJ Spartak Chrastava
Miloslav Pilař místostarosta